"Staubsauger" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Staubsaugervysavač

Beispieltexte mit "Staubsauger"

Staubsauger der Position 8508;vysavače čísla 8508;
Staubsauger müssen folgende Anforderungen erfüllen:Vysavače musí splňovat tyto požadavky:
Staubsauger und andere elektromechanische Haushaltsgeräte, mit eingebautem ElektromotorElektromechanické spotřebiče převážně pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem
Staubsauger von der für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke verwendeten Art (Position 9018); oderodsávací přístroje druhů používaných pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo veterinární obory (číslo 9018); nebo
Diese Grenzwerte gelten nicht für Staubsauger mit Wasserfiltern.Tyto mezní hodnoty neplatí pro vysavače s vodním filtrem.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Hitzequellen.Vysavač nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepelného žáru.
Die Staubemission wird ermittelt, während der Staubsauger mit maximalem Luftstrom arbeitet.Emise prachu z vysavače se stanoví v době, kdy vysavač pracuje při svém maximálním průtoku vzduchu.
Elektromechanische Haushaltsgeräte mit eingebautem Elektromotor, ausgenommen Staubsauger der Position 8508Elektromechanické přístroje pro domácnost, s vestavěným elektrickým motorem, jiné než vysavače čísla 8508
In dieser Verordnung sollten eine einheitliche Gestaltung und ein einheitlicher Inhalt des Etiketts für Staubsauger festgelegt werden.Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků vysavačů.
Außerdem sollten in dieser Verordnung Anforderungen an die technische Dokumentation und das Datenblatt für Staubsauger festgelegt werden.Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy vysavačů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Staubsauger, einschließlich Trockensauger und Nasssauger (außer mit eingebautem Elektromotor)Vysavače, včetně vysavačů pro mokré a suché vysávání (kromě vysavačů s vestavěným elektrickým motorem)
dpum ist die gemessene Staubaufnahme des Staubsaugers;dpum je naměřená schopnost odstraňování prachu vysavače;
zur Verwendung bei der Herstellung von Staubsaugern [1]pro použití při výrobě vysavačů [1]
dpuref ist die gemessene Staubaufnahme des Referenz-Staubsaugersystems.dpuref je naměřená schopnost odstraňování prachu referenčního vysavačového systému.
Praktischerweise verwenden Sie für die Reinigung einen Industriestaubsauger.Nejpraktičtější je použít na čištění průmyslový vysavač.
Das Potenzial zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Staubsaugern ist erheblich.Prostor pro snížení spotřeby energie vysavačů je značný.
Ein Datenblatt kann eine Reihe von Staubsaugermodellen desselben Lieferanten abdecken.Jeden informační list se může vztahovat na několik modelů vysavačů dodávaných stejným dodavatelem.
Die Gestaltung der Etiketten für Universalstaubsauger muss folgender Vorlage entsprechen:Provedení energetického štítku pro univerzální vysavače musí odpovídat tomuto vzoru: