"Staatshaushalt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Staatshaushaltstátní rozpočet

Beispieltexte mit "Staatshaushalt"

Die Beihilfen und Kapitalerhöhungen, die Gegenstand dieser Entscheidung sind, stammen aus dem Staatshaushalt.Podpory a kapitálové příspěvky, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, pocházejí ze státního rozpočtu.
Die Förderregelung wird aus dem Staatshaushalt finanziert.Právním základem režimu je státní rozpočet.
Zusätzlich wurden 31 Mio. NOK aus dem Staatshaushalt bereitgestellt [16].Mimoto byla ze státního rozpočtu přidělena částka ve výši 31 milionů NOK [16].
direkter Zuschuss in Höhe von 4,5 Mio. NOK aus dem Staatshaushalt (I.2.1 a oben) undúvěrová záruka poskytnutá krajem Troms bez uhrazení prémie (oddíl I bod 2.1 písm. d)),
Bei der angemeldeten Regelung kommen staatliche Mittel zum Einsatz, die aus dem Staatshaushalt Norwegens finanziert werden.Státní prostředky jsou využity, jelikož oznámený režim je financován z norského státního rozpočtu.
Die Regelung zur Förderung alternativer Heizsysteme wird vom norwegischen Staat mit Mitteln als dem Staatshaushalt finanziert.Režim pro alternativní zdroje vytápění je financován norským státem prostřednictvím částek přidělených ze státního rozpočtu.
Mit dem Staatshaushalt 1947 beschloss die norwegische Regierung, größere Verantwortung für die Filmproduktion zu übernehmen.Ve státním rozpočtu na rok 1947 se norská vláda rozhodla převzít větší zodpovědnost za výrobu filmů.
Allerdings kamen entsprechende Steuereinnahmen nicht den Pferderennveranstaltern zugute, sondern flossen in den allgemeinen Staatshaushalt Frankreichs.Výnos z tohoto poplatku však není přidělen dostihovým společnostem, ale je složkou souhrnného rozpočtu francouzského státu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

In den Staatshaushalten der Folgejahre waren Beträge für das Forstprogramm ausgewiesen [26].Každý státní rozpočet na následné roky zahrnoval částky pro program pro dřevo [26].
Die angemeldete Regelung besteht aus Kapitalzuführungen durch den Fonds aus Mitteln des Staatshaushalts.Oznámený systém spočívá v kapitálové podpoře, kterou fond poskytne ze zdrojů pocházejících ze státního rozpočtu.
Außerdem könnten wiederholte staatliche Eingriffe im Bankensektor nötig werden, was die Staatshaushalte immer stärker belasten würde.Kromě toho by to mohlo vést k tomu, že by opakovaně byly nutné vládní zásahy v tomto sektoru, což by s sebou neslo postupně se zvyšující zátěž pro veřejné finance.
Normalerweise werden öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus dem Staatshaushalt oder über eine vom Eigentümer des Fernsehgeräts zu entrichtende Gebühr finanziert.Veřejnoprávní vysílací organizace jsou obvykle financovány ze státního rozpočtu nebo poplatkem od držitelů televizních přijímačů.
Steuerhinterziehung führt zu erheblichen Einnahmeverlusten der Staatshaushalte und kann bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren Wettbewerbsverzerrungen verursachen.Podvody v Evropské unii mají vážné důsledky pro státní rozpočty a mohou vést k narušení hospodářské soutěže při pohybech výrobků podléhajících spotřební dani.