"Staat" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Staatstát

Beispieltexte mit "Staat"

islamischer Staatislámský stát
laizistischer Staatsekularizovaný stát
Staat und ZentralbankVládní instituce a centrální banka
Staat mit Staatsreligionnesekularizovaný stát
Staat des LuftverkehrsbetreibersStát provozovatele
Anerkennung als Staatuznání státu
Staat (S. 13) (% des BIP)Vládní instituce (S.13) (% HDP)
Staat einschließlich Teilsektoren [40]Vládní instituce včetně subsekto-rů [40]
Staat — Individual- und Kollektivverbrauch — vierteljährlichVýdaje na individuální a kolektivní spotřebu vládních institucí – čtvrtletně
Trennung von Kirche und Staatsekularismus
Hauptaggregate für den StaatHlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce
Sonstige Einheiten des Sektors StaatJiné jednotky sektoru vládních institucí
Identifizierung von Einheiten im Sektor StaatIdentifikace jednotek v rámci vládních institucí
BUCHUNGSPROBLEME IN BEZUG AUF DEN SEKTOR STAATÚČETNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S VLÁDNÍMI INSTITUCEMI
Vollständige Kontenabfolge für den Sektor StaatÚplná posloupnost účtů za vládní instituce
Die meisten chinesischen Aluminiumhütten gehören dem Staat.Velká většina čínských hliníkových hutí je ve vlastnictví státu.
Vom Staat erworbene ForschungVýzkum zadaný státem
dem Sektor Staat zugeordnet [114]Klasifikované v rámci vládních institucí [114]
DER UNABHÄNGIGE STAAT PAPUA-NEUGUINEANEZÁVISLÝ STÁT PAPUA-NOVÁ GUINEA
vom ersuchten Staat ausgestellte Visa,Vízum vydané dožádaným státem,
Hauptaggregate für den Staat — jährlichHlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční
Die Kosten wurden vom Staat übernommen [50].Tyto náklady uhradil stát [50].
Dem Sektor Staat zugeordnete Organisationen ohne ErwerbszweckNeziskové instituce zatříděné do sektoru vládních institucí

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Staatshandelstátní obchod
Staatsstreichstátní převrat
Staatsausgabestátní výdaje
Wohlfahrtsstaatstát sociálních jistot
Gliedstaatčlenská země federace
staatliche Planungústřední plánování
staatliche Beihilfestátní podpora
staatsbürgerliche Rechteobčanská práva
staatliche Preisfestsetzungurčování maximálních cen státem
staatlicher Landwirtschaftsbetriebstátní statek
Beziehung Kirche/Staatvztah mezi církví a státem
doppelte Staatsangehörigkeitdvojí státní příslušnost
einzelstaatliche Finanzierungstátní financování
zwischenstaatliche Organisationsvětová organizace
europäische Staatsbürgerschaftobčanství EU
ausländischer Staatsangehörigercizí státní občan
Staaten des Europarateszemě Rady Evropy
Staatsminister für Europastátní ministr pro evropské záležitosti
Staaten der Andengemeinschaftzemě Andské skupiny
Staaten des Golf-Kooperationsratszemě GCC
Staatsministerin für Umweltangelegenheiten.Státní ministryně pro otázky životního prostředí.
nicht teilnehmender Mitgliedstaatnečlenská země eurozóny
Recht der Staatenprávo států
die Vereinigte StaatenSpojené státy
Beitrag der Mitgliedstaatenpříspěvky členských států
Zuständigkeit der Mitgliedstaatenpříslušnost členských států
Organisation amerikanischer StaatenOrganizace amerických států
Staaten der Arabischen Ligazemě Arabské ligy
Staaten des Nordischen Rateszemě Severské rady
Staaten des Warschauer Paktszemě Varšavské smlouvy
Staatsform der regionalen Autonomieregionální stát
Staatliche Bereitstellung von StromDodání elektrické energie vládou
Staatsangehörigkeit einer juristischen Personsídlo právnické osoby
Staatliche Finanzierung wirtschaftlicher TätigkeitenVeřejné financování nehospodářských činností
KAPITEL 20 DIE KONTEN DES SEKTORS STAATKAPITOLA 20 ÚČTY VLÁDNÍCH INSTITUCÍ
MINDESTZAHL DER UNTERZEICHNER JE MITGLIEDSTAATMINIMÁLNÍ POČET PODEPSANÝCH OSOB NA ČLENSKÝ STÁT
F207: Region und Teilregion in dem MitgliedstaatF207: region a subregion v členském státě
Nationale Gewichtung berechnet durch den MitgliedstaatVnitrostátní váha podniku vypočtená příslušným členským státem
Diese Beteiligung wird gewährt, sofern der MitgliedstaatTento příspěvek bude udělen za předpokladu, že členský stát:
Verwendung staatlicher Mittel und Zurechenbarkeit an den StaatVyužití státních prostředků a přičitatelnost státu
Bewertung durch den berichterstattenden und den mitberichterstattenden MitgliedstaatHodnocení prováděné členským státem zpravodajem a členským státem spoluzpravodajem
auf Antrag der Mitgliedstaaten.na žádost členského státu nebo členských států.
Kontrolle der staatlichen Beihilfenkontrola státní pomoci
Belgischer Föderalstaat über SFPIBelgická federální vláda prostřednictvím SFPI
Art eines staatlichen Verwaltungsdienstes.Typ správní a státní služby.
Aktenzeichen im zuständigen Mitgliedstaat:Ref. číslo v příslušném členském státě::
Anfechtung einer einzelstaatlichen RückzahlungsanordnungZpochybnění platnosti vnitrostátního inkasního příkazu
Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für KlimaänderungenMezivládní panel o změně klimatu