"Sprache" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Sprachejazyk
SpracheJazyk

Beispieltexte mit "Sprache"

Sprache ändernpřepnutí jazyka
lebende Spracheživý jazyk
europäische Spracheevropský jazyk
außereuropäische Sprachemimoevropský jazyk
Sprache der DateiDefinuje jazyk souboru.
Sprache (Deutsch und Englisch)Jazyk (německy a anglicky)
Sprache des Löschungsantrags …Jazyk žádosti o zrušení …
Sprache des Beschwerdegegners, sofern bekannt;jazyk odpůrce, pokud je znám;
Sprache gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009Jazyk podle čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009
Sprache gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009Jazyk podle čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009
Sprache oder Sprachen, in denen die Bewerbungen beziehungsweise Angebote abzugeben sind.Povolený jazyk nebo jazyky, v nichž se vyjádření zájmu nebo nabídky předkládají.
tschechische Sprache oder deutsche Sprachečeština nebo němčina
Dokumentation erhalten Sie in tschechischer SpracheDokumentaci obdržíte v českém jazyce
Die Dokumentation erhalten Sie in tschechischer Sprache.Dokumentaci obdržíte v českém jazyce.
Sie hat Anspruch auf eine Antwort in der gleichen Sprache.Má právo obdržet odpověď ve stejném jazyce.
Die Meldung von Verdachtsfällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen außerhalb der EU erfolgt in englischer Sprache.V hlášeních podezření na nežádoucí účinky pocházejících mimo Unii se používá angličtina.
Für den Schriftverkehr mit den Unternehmen benutzt das zuständige Organ die für die Übersetzung gewählte Sprache.Jazyk zvolený pro překlad určuje jazyk, ve kterém se příslušný orgán může obracet na podniky.
Sie werden in englischer Sprache ausgestellt.Uvedené dokumenty se vyhotovují v angličtině.
Diese liegt in Deutscher und Englischer Sprache vor.Ten je k dispozici německy a anglicky.
Die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist deutsch.Rozhodčí řízení bude vedeno v německém jazyce.
Anforderungen an Format, Layout und Sprache der ErklärungenPŘÍLOHA I
Die Ausfuhrbescheinigung ist in englischer Sprache auszufüllen.Vývozní certifikáty se vyplňují v anglickém jazyce.
Der vorliegende Beschluss ist in englischer Sprache verbindlich.Toto rozhodnutí je závazné v anglickém znění.
Die Formblätter werden in englischer Sprache gedruckt und ausgefüllt.Formuláře jsou tištěny a vyplňovány v angličtině.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sprachenjazyky
Kartellabspracherestriktivní obchodní postup
Fremdsprachecizí jazyk
Muttersprachemateřský jazyk
Preisabsprachedohoda o cenách
Amtssprache des Verwenderlandesúřední jazyk země uživatele
Sprache(n), in der(denen) sie abzufassen sind.Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.
Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge abzufassen sind.Jazyk nebo jazyky, ve kterých musejí být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány.
Folgende Absprachen wurden getroffenBylo ujednáno toto
Es stehen mehrere Sprachen zur VerfügungK dispozici je několik jazyků
Folgende Sprachen können ausgewählt werdenLze zvolit následující jazyky
Diese Preise entsprachen den Weltmarktpreisen.Tyto ceny odrážejí úroveň cen na mezinárodních trzích.
Bestimmungen über die Verwendung von Sprachen.ustanovení o použití jazyků.
Persönliches (Vertrauensperson für Aussprachen)Osobní problémy (existuje osoba, které se může svěřit)
Beihilferegelungen zur Förderung von Minderheitensprachen [19];Režimy podpory na propagaci menšinových jazyků [19].