"Spannungsfrei" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Spannungsfreive stavu bez napětí

Beispieltexte mit "Spannungsfrei"

Station spannungsfrei schalten!Odpojte stanoviště od zdroje napětí!
Schalten Sie vor der Durchführung von Installationsarbeiten die betreffenden Teile spannungsfrei.Před prováděním instalačních prací uveďte díly, na kterých budete pracovat, do beznapěťového stavu.
Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Fördermodul spannungsfrei zu schalten.Při údržbě a opravách je nutno dopravní modul odpojit od elektrického napájení.
Nassabscheider spannungsfrei mit flexiblen Verbindungsteilen an die Zu- und Abluftleitung anschließen.Připojení mokrého odlučovače k přívodnímu a odpadnímu vedení proveďte s použitím pružných spojovacích prvků a bez pnutí.
Beim Arbeiten an der Anlage muss diese spannungsfrei gesetzt werden und gesichert gegen Wiedereinschalten sein.Před prací na zařízení se zařízení musí odpojit od elektrického napájení a zajistit proti opětovnému zapnutí.
Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage, spannungsfrei schalten, sichern gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten!Než začnete pracovat na elektrickém zařízení, vypněte ho a vypínač zajistěte před nechtěným opětovným zapnutím!
Teile, an denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, müssen spannungsfrei geschaltet werden.Části stroje, na nichž se provádí inspekce, údržba a opravy, se musí odpojit od přívodu elektrické energie.
Schutzhaubenschalter mit Zuhaltung in Ex-Ausführung, der Prüf-behälter wird beim Öffnen der Schutztüre spannungsfrei schaltetSpínače v ochranných krytech s přidržovači v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, otevřením ochranných dveří se zkušební nádrž odpojuje od zdroje napětí tj. uvádí do beznapěťového stavu
Schrauben Sie die Überwurfmuttern auf das Messrohr und ziehen diese so an, dass das Gerät spannungsfrei in der Rohrleitung sitzt.Převlečné matky našroubujte na měřicí trubici a dotáhněte je tak, aby byl přístroj v potrubí uchycen bez vnitřního pnutí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Spannungsfreiheit prüfenhlavní vypínač zablokujte a zajistěte jej proti zapnutí
Spannungsfreiheit mit einem zweipoligen Messgerät prüfen.S pomocí dvoupólového měřicího přístroje zkontrolujte, zda je napětí v zařízení opravdu nulové.
Spannungsmessung und Ermittelung der SpannungsfreiheitMěření napětí a ověření beznapěťového stavu
Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand montiert werden.Zařízení je dovoleno montovat jedině ve stavu bez napětí.
Bei Messungen auf Spannungsfreiheit ist die Abklingzeit und ihr Grenzwert mit angegeben.Přehled měření beznapěťového stavu obsahuje také údaje doby a limitu doznívání napětí.