"Sozialpartner" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Sozialpartnersociální partneři

Beispieltexte mit "Sozialpartner"

Die Mitgliedstaaten können diese Liste — gegebenenfalls nach Anhörung der Sozialpartner — ändern.Členské státy mohou tento seznam změnit případně po konzultaci se sociálními partnery.
Die Sozialpartner haben die wichtige Funktion, die Umstrukturierung zu antizipieren und zu deren Bewältigung beizutragen.Sociální partneři musí hrát důležitou roli při předvídání a zvládnutí restrukturalizace.
Förderung der Entwicklung der Zivilgesellschaft einschließlich der Organisationen der Sozialpartner und ihrer aktiven Beteiligung an Entscheidungsprozessen.Podpořit rozvoj občanské společnosti, včetně organizací sociálních partnerů a jejich aktivní účasti v rozhodovacím procesu.
Weitere Förderung der Entwicklung der Zivilgesellschaft einschließlich der Organisationen der Sozialpartner und ihrer Beteiligung an Entscheidungsprozessen.Dále podpořit rozvoj občanské společnosti včetně organizací sociálních partnerů a jejich účasti v rozhodovacím procesu.
Zum Fahrtenschreiberforum werden Beteiligte, Vertreter der Fahrzeughersteller, Fahrtenschreiberhersteller, Sozialpartner und der Europäische Datenschutzbeauftragte eingeladen.K účasti na Fóru pro tachografy se přizvou zúčastněné strany, zástupci výrobců vozidel, výrobci tachografů, sociální partneři a evropský inspektor ochrany údajů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sozialpartnerorganisationen und andere interessierte Parteien.organizace sociálních partnerů a další zúčastněné strany.
Beziehungen zwischen den Sozialpartnernpracovní vztahy
Die Audit-Ergebnisse sollten Arbeitnehmervertretern und Sozialpartnern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.Tyto audity by měly být na žádost dostupné zástupcům zaměstnanců a sociálním partnerům.
Zahl der Projekte, die teilweise oder gänzlich von Sozialpartnern oder Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werdenpočet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace
Um die Reformen voranzubringen und abzugrenzen, wurden breit angelegte Konsultationen mit Politik- und Sozialpartnern aufgenommen.Aby se mohlo pokročit v reformách a aby mohly být reformy definovány, probíhají rozsáhlé konzultace s politickými a sociálními partnery.