"Siegel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Siegelpečeť

Beispieltexte mit "Siegel"

Beschreibung: laminiertes Kartenmodell (2 Seiten), gelb, mit Siegel.Popis: Žlutá dvoustranná karta zatavená v plastovém laminátu.
Herstellungsdatum, falls das Siegel nicht mehr sichtbar ist.datum výroby, pokud není vidět plomba,
Herstellungsdatum (Beginn der Reifelagerung auf dem Siegel ausgewiesen).datum výroby (datum počátku zrání uvedený na plombě).
Falls das Frachtabteil des Transportfahrzeugs gesichert werden kann, werden nummerierte Siegel verwendet?Pokud lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit, jsou použity číslované pečetě?
Das Siegel und die Unterschrift sowie gegebenenfalls die Nummer der Sicherheitsmarke müssen deutlich lesbar sein.Pečeť, podpis a popřípadě číslo bezpečnostní známky by měly být čitelné.
sie befinden sich in gegen Eingriffe geschützten Behältnissen, und die bei der Ausfuhr angebrachten Siegel sind unversehrt;jsou uloženy v kontejnerech odolných proti násilnému otevření a uzávěry, kterými byly opatřeny při vývozu, jsou neporušené;
bringen manipulationssichere Siegel an allen Fahrzeugen und/oder Behältern an, in denen Bordvorräte befördert werden, oder schützen diese physisch.na všechna vozidla a/nebo kontejnery, které přepravují palubní zásoby, přiloží pečetě, na nichž by nedovolená manipulace byla patrná, nebo je fyzicky zabezpečí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sozialgütesiegelsocial labelling
Dienstsiegelúřední razítko
besiegelnzpečetit
m2 versiegelter Fläche/Mio. EURm2 uzavřených prostor/mil. EUR
m2 versiegelter Fläche/Tonne des Produktsm2 uzavřených prostor/tunu výrobku
Falls JA, Beschreibung (Siegel, Schlösser usw.)Pokud ANO, popište (pečetě, zámky atd.).
Unterschrift und Stempel (oder gedrucktes Siegel)Podpis a razítko (nebo otistěna pečeť)
Unterschrift und/oder Dienstsiegel des Ursprungsgerichts:Podpis a/nebo razítko soudu původu:
Falls JA, Beschreibung (Siegel, Schlösser, Inspektion usw.)Pokud ANO, popište (pečetě, zámky, kontroly atd.).
Durch Unterschrift und Dienstsiegel der ausstellenden Behörde zu bestätigen(Potvrdí podpisem a razítkem vydávající orgán)