"Sicherheit" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Sicherheitbezpečnost
Sicherheitzáruka

Beispieltexte mit "Sicherheit"

soziale Sicherheitsociální zabezpečení
nukleare Sicherheitjaderná bezpečnost
europäische Sicherheitevropská bezpečnost
öffentliche Sicherheitveřejná bezpečnost
internationale Sicherheitmezinárodní bezpečnost
Sicherheit des Produktsbezpečnost výrobku
Sicherheit von Maschinenbezpečnost strojů
Sicherheit von Gebäudenbezpečnost budov
Sicherheit im Luftverkehrvzdušná bezpečnost
Sicherheit im Straßenverkehrbezpečnost silničního provozu
Sicherheit während der FunktionBezpečnost za provozu
Sicherheit – Hydraulische PressenBezpečnost – Hydraulické lisy
Sicherheit einer geografischen Regionregionální bezpečnost
Sicherheit von Maschinen, GrundbegriffeBezpečnost strojů, základní pojmy
Sicherheit von Maschinen, SicherheitsabständeBezpečnost strojů, bezpečné vzdálenosti
Sicherheit von Maschinen, Elektrische AusrüstungBezpečnost strojů, elektrické vybavení
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine GestaltungsleitsätzeBezpečnost strojních zařízení, všeobecné zásady uspořádání
öffentliche Ordnung und Sicherheitveřejný pořádek a bezpečnost
Diese Regeln dienen Ihrer Sicherheit.Tato pravidla mají chránit Vaši bezpečnost.
EFTA-Ausschuss für Soziale SicherheitVýbor ESVO pro sociální zabezpečení
Artikel 15: Verteidigung und SicherheitČlánek 15: Obrana a bezpečnost
Artikel 24: Verteidigung und SicherheitČlánek 24: Obrana a bezpečnost
Anforderungen an die elektrische SicherheitPožadavky na bezpečnost elektrických zařízení
Internationale Vereinigung für soziale SicherheitMezinárodní sdružení pro sociální zabezpečení
Die Sicherheit lautet auf Euro.Jistota je vyjádřena v eurech.
Die Sicherheit kann geleistet werdenJistota může být poskytnuta v jedné z těchto forem:
Eine Sicherheit kann geleistet werdenJistota může být poskytnuta:
Prüfung der Sicherheit gegen KurzschlüsseZkouška bezpečnosti proti zkratu
Die Sicherheit könnte beeinträchtigt werden!Tím by mohla být nepříznivě ovlivněna bezpečnost!
Die Sicherheit wird unverzüglich freigegeben.Jistota je okamžitě uvolněna.
Bakteriologische und toxikologische Sicherheit von GewürzenBakteriologická a toxikologická bezpečnost koření

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sicherheitseinrichtungenbezpečnostní zařízení
Sicherheitshinweisebezpečnostní pokyny
Sicherheitsschuhebezpečnostní obuv
Sicherheitsdatenbezpečnostní data
Sicherheitsmaßnahmenbezpečnostní opatření
Sicherheitshinweise beachtendodržujte bezpečnostní pokyny
sicherheitsbewusstes Arbeitenbezpečný a uvědomělý způsob práce
sicherheitstechnische Hinweisebezpečnostně technické pokyny
Sicherheitshinweise Transfersystemebezpečnostní pokyny k přepravním systémům
Sicherheitseinrichtungen überprüfenzkontrolujte bezpečnostní zařízení
allgemeine Sicherheitshinweisevšeobecné bezpečnostní pokyny
Europäische SicherheitsnormenEvropské bezpečnostní norm
grundlegende Sicherheitshinweisezákladní bezpečnostní pokyny
Installierte Sicherheitseinrichtungeninstalovaná bezpečnostní zařízení
Sicherheitshinweise beim Umrüstenbezpečnostní pokyny pro přeseřizování
Sicherheitszeichen und Warnschilderbezpečnostní značky a výstražné cedule
Sicherheits- und Inbetriebnahmehinweisebezpečnostní pokyny a pokyny k uvedení zařízení do provozu
Sicherheitshinweise besonderer Fallhöhebezpečnostní pokyny týkající se atypické výšky nad zemí
Sicherheitseinrichtungen des Prüfstandesbezpečnostní zařízení zkušebního zařízení
Grundsatz der Rechtssicherheitzásada právní jistoty
Gefährdung der Staatssicherheittrestné činy proti bezpečnosti státu
Gerichtsverfahren — BanksicherheitSoudní řízení - Bankovní záruka
Ergebniswert, Standardabweichung UnsicherheitNejistota hodnoty výsledku Standardní odchylka
Beschäftigungspraxis und ArbeitsplatzsicherheitPostupy při zaměstnávání a bezpečnost na pracovišti
Brandschutz / SicherheitstechnikProtipožární ochrana / bezpečnostní technika
Deckblech mit Sicherheitsschalterplechový kryt s bezpečnostním spínačem
Schutztüren mit Sicherheitsschalterochranné dveře s bezpečnostními spínači
Anforderungen an ImmobiliensicherheitenPožadavky na nemovitou zástavu
Beteiligung an LuftsicherheitsaktivitätenÚčast na činnostech v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy
Sicherheitshinweise für den Betreiberbezpečnostní pokyny pro provozovatele
Sicherheitsbezogene Teile von SteuerungenBezpečnostně relevantní části řízení
Sicherheitsdatenblatt des Prüföls beachtenDodržujte údaje z bezpečnostního datového listu zkušebního oleje
Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasenbezpečnostní pokyny v určitých provozních fázích
Sicherheitsdatenblatt für Prüfmedium beachten!Pročtěte si bezpečnostní list daného zkušebního média a řiďte se jím!
Sicherheitsdatenblätter Prüföl / HydraulikölBezpečnostní datové listy ke zkušebnímu oleji / hydraulickému oleji
Sicherheitsbeschilderung im Laserbereich beachten.Dodržujte pokyny na bezpečnostních štítcích v prostoru laseru.
Europäische Agentur für FlugsicherheitEvropská agentura pro bezpečnost letectví
Europäische Behörde für LebensmittelsicherheitEvropský úřad pro bezpečnost potravin
Umwelt, Volksgesundheit und LebensmittelsicherheitŽivotní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Versandstück hat keine ausreichende StandsicherheitZásilka nevykazuje dostatečnou stabilitu
Befehlseinrichtungen mit Einfluss auf die SicherheitBezpečnostní povelová zařízení
Europäische Agentur für Netz- und InformationssicherheitEvropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
Größere Mobilität, geringeres Verkehrsaufkommen, größere SicherheitLepší mobilita, menší přetížení, větší bezpečnost a zabezpečení
Beachten Sie die Sicherheitsregeln.Dodržujte bezpečnostní pravidla.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise.Respektujte bezpečnostní předpisy.
Politisches und Sicherheitspolitisches KomiteePolitický a bezpečnostní výbor
Fußschalter --- Sicherheitstechnik deaktiviertNožní spínač --- Bezpečnostní technika deaktivována
Allgemeine Sicherheitshinweise und HaftungsausschlussVšeobecné bezpečnostní pokyny a vyloučení ručení
Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen!Vyhněte se veškerým pracovním postupům povážlivým z hlediska bezpečnosti!
Installation / Inbetriebnahme / SicherheitsanweisungenInstalace / Uvedení do provozu / Bezpečnostní pokyny