"Service" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Serviceservis

Beispieltexte mit "Service"

wichtige Hinweise zum Service.důležité pokyny k servisu.
Internationale Inbetriebnahme und technischer ServiceUvedení do provozu a technický servis neomezený hranicemi
von der Prozessbetrachtung bis zum weltweiten Serviceod posouzení procesu až po servis na celém světě.
Starten von Service - Programmenspouštění servisních programů
Kann die Störung nicht behoben werden, muss der Service gerufen werden.Pokud poruchu nelze odstranit, musíte zavolat servis.
Spalte 3 (CAS-Nr.): Die Registriernummer des Chemical Abstracts Service (CAS)Sloupec 3 (číslo CAS): registrační číslo Chemical Abstracts Service (CAS).
Die hier angezeigten Werte werden benötigt, wenn der Service zur Fehlerbehebung hinzugezogen wird.Hodnoty zde zobrazené jsou potřeba v případech, kdy se přivolává servis, jehož úkolem je odstranit nějakou chybu či závadu.
Kann diese nicht durch eine eingewiesene Elektrofachkraft behoben werden, so ist der Service zu rufen.Pokud poruchu nedokáže odstranit kvalifikovaný elektrikář, zavolejte servis.
Das ServiceMenü umfasst verschiedene Service und Diagnosefunktionen, die im Anschluss beschrieben werden.Nabídka servisu obsahuje různé servisní a diagnostické funkce, jejichž popis najdete hned v dalším odstavci.
Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen sind umgehend durch autorisiertes Fachpersonal bzw. unserem Service zu beseitigen.Poruchy, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost, musí být ihned odstraněny kvalifikovaným personálem nebo našimi servisními techniky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Service-Menünabídka servisu
Service-Menümenu servis
Servicetür links geöffnetotevřené levé servisní dveře
Servicetür rechts geöffnetotevřené pravé servisní dveře
Tochtergesellschaft = SPM-ServicegesellschaftDceřiná společnost = servisní společnost SPM
Serviceprogramme für das RailmodulServisní programy k modulu pro tlakovou zkoušku sběrného potrubí
Anforderungen an das ServicepersonalPožadavky na servisní personál
Stromkreis für Servicesteckdose im Schaltschrankproudový okruh servisní zásuvky ve skříňovém rozvaděči,
Die Maschine befindet sich jetzt im Servicemodus.Stroj se nyní nachází v servisním režimu.
Messnorm für die Ermittlung des ServiceverhältnissesNorma pro měření provozní hodnoty
an abnehmbaren Abdeckungen und Serviceöffnungen bzw. türenNa snímacích krytech a servisních otvorech a dveřích
Außerdem dürfte die Servicegesellschaft hinreichend rentabel sein.Servisní společnost bude navíc patrně dostatečně životaschopná.
Prinzipielle Vorgehensweise bei Fehlermeldungen, die Servicepersonal erfordernObecný postup v případě, že se vyskytne chybové hlášení vyžadující zásah servisního personálu