"Sensoren" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Sensorensenzory
SensorenSnímače

Beispieltexte mit "Sensoren"

externe Sensorenexterní senzory
Überwachen der Sensorenkontrola senzorů
Sensoren für Öffnungszeiten Deckel einstellen und überprüfenNastavte snímače doby otevření víka a zkontrolujte je.
wähle die auszuwählenden SensorenVolba příslušných senzorů
wähle die auszuwählenden Sensorenvolba příslušných senzorů
Ein-/Ausblenden des Fensters Kalibrierfenster für externe SensorenOtevření/Zavření okna Kalibrace pro externí senzory
Diese Fehler resultieren aus Verklemmungen oder gelockerten oder defekten Sensoren.Tyto chyby jsou výsledkem vzpříčení nebo povolených či vadných snímačů.
Erkennung durch interne Sensoren für Durchfluss und TemperaturIdentifikace vnitřními snímači průtoku a teploty
Endlage wurde nicht erreicht, Sensoren und Mechanik überprüfenKoncová poloha nebyla dosažena, zkontrolujte snímače a mechaniku
Hier werden auch die aktuellen Messwerte der Sensoren angezeigt.Zde se také zobrazují aktuální naměřené hodnoty snímačů.
Sicherungseinrichtungen, Zünder, Sensoren und Anzündvorrichtungen,zajišťovací a odjišťovací zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení;
Zusätzliche wirksame Sensoren zur Information/Anzeige, wenn beispielsweiseČidla s přídavným účinkem, která umožňují oznámení/indikaci, například:
Im Normalbetrieb verhindern die angebrachten Sensoren das Leerfahren des Magazins.V normálním provozu brání instalované snímače úplnému vyprázdnění zásobníku.
Die Steckverbindungen der Pneumatikverbindung und der Sensoren zum Greifer trennen.Odpojte konektory pro napojení chapadla na pneumatickou soustavu a senzory.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kontrollsensorenkontrolní senzory
Sensorenbelegung Synchroweicheobsazení senzorů synchronizované výhybky
Drucksensoren prüfenkontrola tlakových senzorů
mit folgenden Flugkörperwarnsensoren:jakýkoli z těchto výstražných senzorů;
Sensoren, die auf Fahrzeugen, Schiffen oder anderen Wasserfahrzeugen montiert sind.ze senzorů instalovaných na vozidlech, plavidlech nebo jiných dopravních prostředcích.
Sensoren, Grenztaster und Endschalter auf festen Sitz und Beschädigung prüfen und reinigenKontrola správného upevnění a nepoškozenosti senzorů, mezních tlačítek a koncových spínačů a jejich vyčištění
Übersicht Sensorenanzeige am BedienpultPøehled indikace senzorù na ovládacím pultu
Komponenten (Sensoren, Zylinder, Antriebe)Komponenty (snímače, válce, pohony)
Kalibrierung der Drucksensoren (Calibration Manual)Kalibrace tlakových senzorů (Příručka ke kalibraci)
Überprüfen Sie die Funktion der Sicherheitssensoren.Zkontrolujte funkci bezpečnostních snímačů.
aktive Flugkörperwarnsensoren mit gepulstem Doppler-Radar;aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;
Anschluss Rail-Drucksensoren (Option Railkomponentenprüfmodul)Přípojka snímačů tlaku railu (volitelný modul pro tlakovou zkoušku komponentů railů)
Elektronische Manometer, Drucksensoren, -anzeiger und -übertragerElektronické přístroje a zařízení pro měření nebo kontrolu tlaku