"Segelflug" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Segelflugplachtění

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Segelflugzeuge müssen mit Folgendem ausgerüstet sein:Kluzáky jsou vybaveny:
Segelflugzeuge, wenn sie mit ausgeschaltetem/stillgelegtem Triebwerk betrieben werden.kluzáky, pokud jsou provozovány bez použití motoru.
Segelflugzeuge, Motorsegler, Ballons und Luftschiffe gemäß der Definition für ELA1 oder ELA2,kluzáků nebo motorových kluzáků, balonů a vzducholodí definovaných v ELA1 nebo ELA2;
Segelflugzeuge und Motorsegler, Ballons und Luftschiffe gemäß der Definition für ELA1 oder ELA2,kluzáků nebo motorových kluzáků, balonů a vzducholodí definovaných v ELA1 nebo ELA2.
Segelflugzeuge, Hanggleiter, Ballone, Luftschiffe und andere nicht für maschinellen Antrieb bestimmte LuftfahrzeugeBalony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání
Segelflugzeuge müssen mit einer Navigationsausrüstung ausgerüstet sein, die ihnen einen Betrieb ermöglicht gemäß:Kluzáky jsou vybaveny veškerým potřebným navigačním vybavením, které jim umožní pokračovat v letu v souladu s:
Luftschiffe den Segelflugzeugen und Ballonen;vzducholodě musí dát přednost kluzákům a balonům,
Rauchen an Bord — Segelflugzeuge und BalloneKouření na palubě – kluzáky a balony
An Bord eines Segelflugzeugs oder Ballons darf nicht geraucht werden.Na palubě kluzáku nebo balonu není kouření dovoleno.
Ein Segelflugzeug, das ein anderes Segelflugzeug überholt, darf nach rechts oder nach links ausweichen.Kluzák předlétávající jiný kluzák se smí vyhnout změnou kurzu doprava nebo doleva.
motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, den Luftschiffen, Segelflugzeugen und Ballonen;motorová letadla těžší než vzduch musí dát přednost vzducholodím, kluzákům a balonům,
Motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, haben Segelflugzeugen in jedem Fall auszuweichen.Motorová letadla těžší než vzduch však musí dát přednost kluzákům.
In Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b wird „Flugzeuge und Hubschrauber“ ersetzt durch „Flugzeuge, Hubschrauber, Ballone und Segelflugzeuge“.V čl. 5 odst. 2 písm. b) se slova „letounů a vrtulníků“ nahrazují slovy „letounů, vrtulníků, balonů a kluzáků“.