"See" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Seejezero

Beispieltexte mit "See"

Irische SeeIrské moře
Flüge über hoher SeeLet nad volným mořem
zum Schutz bestimmter Bestände in der Keltischen Seeo ochraně určitých populací v Keltském moři
Pilotprojekt — Neue Erkenntnisse für eine integrierte Steuerung menschlichen Handelns auf SeePilotní projekt – Nové znalosti pro potřeby integrovaného řízení lidské činnosti na moři
Umladungen auf See sind untersagt.Překládka na moři je zakázána.
sie keinen Fisch auf See auf ein anderes Schiff umladen;tato plavidla nepřeloží na moři žádné ryby na jiné plavidlo;
Flugbetrieb über der offenen See bei Tag und in der Nacht,denním a nočním provozu v pobřežních vodách;
Fischereiverbot in den Gebieten der Hohen See des BeringmeersZákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře
geregeltes Fahrwasser auf See oder auf großen Binnengewässernregulovaná plavební dráha na moři nebo rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách
Inspektionen auf See (gegebenenfalls einschließlich Luftüberwachung)Úroveň inspekcí na moři (případně včetně dohledu ze vzduchu)
Analyse von Inspektionsmaßnahmen auf See (ggf. einschließlich Luftüberwachung), insbesondere:Analýza inspekčních činností na moři (případně včetně dohledu ze vzduchu), zejména:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Seetransportnámořní přeprava
Speiseeismražený smetanový krém
Seerechtmořské právo
Seeschifffahrtsrechtnámořní právo
OstseeBaltické moře
überseeisches Gebietzámořské teritorium
überseeisches Departementzámořský departement
Französische Übersee-KörperschaftFrancouzské zámořské společenství
Internationale Seeschifffahrts-OrganisationMezinárodní námořní organizace
Seehäfen und Binnenhäfen,námořní přístavy a vnitrozemské přístavy;
Seehechte der Urophycis-ArtenŠtikozubci rodu Urophycis
Seehechte der Merluccius-ArtenŠtikozubci rodu Merluccius
Seefischerei und MeereserzeugnisseMořský rybolov a produkty získané z moře
Seeverkehrsinfrastruktur und meeresautobahnenNámořní dopravní infrastruktura a mořské dálnice
Nordsee – OstseeSeveromořsko – baltský
Nordsee – MittelmeerSeveromořsko – středomořský
Art Europäischer SeehechtDruh Štikozubec obecný
Käse und KäseerzeugnisseSýry a výrobky ze sýra
Anwendung auf SeeverkehrstätigkeitenUplatnění na činnosti námořní dopravy
Kurbelgehäuseentlüftung mit RegelventilVětrání klikové skříně pomocí regulačního ventilu
Seehecht der Art Merluccius merlucciusŠtikozubec druhu Merluccius merluccius
Seekartenunterlagen für schiffseigenen RadarMapové vybavení pro lodní radar
Seegurken (Stichopus japonicus, Holothurioidea)Sumýši (Stichopus japonicus, Holothurioidea)
Seekonnossement oder Luftfrachtbrief oder multimodales Frachtpapier,námořní konosament nebo letecký nákladní list nebo dokument o multimodální dopravě;
Seealgenmehl und aus Seealgen gewonnene Futtermittel-Ausgangserzeugnissemoučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.
Seehäfen des Verkehrskernnetzes, Meeresautobahnen und Flughäfen, sichere und geschützte InfrastrukturenNámořní přístavy, mořské dálnice a letiště hlavní sítě, bezpečná a chráněná infrastruktura
Seehäfen einschließlich der für Beförderungsvorgänge innerhalb des Hafengebiets notwendigen Infrastrukturen,námořní přístavy, včetně infrastruktury nutné pro dopravní činnosti uvnitř přístavní oblasti;
zur Übermittlung von Daten über bestimmte Fischereien in den Westlichen Gewässern und in der Ostseeo přenosu údajů o některých rybolovných oblastech v Západních vodách a v Baltském moři
Beförderung auf dem Seewegnámořní doprava
überseeische Länder und Gebietezámořské země a území
Australien: ohne überseeische Gebiete;Austrálie nezahrnuje zámořská území,
Beihilfen für den KurzstreckenseeverkehrPodpora pobřežní plavbě
die Feststellung eines Auslöseereignisses,určení, že došlo k rozhodné události;
die Seetüchtigkeitsbescheinigung des Schiffes;osvědčení o způsobilosti plavidla k plavbě,
Die Seeverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondereNámořní dopravní infrastruktura zahrnuje zejména:


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System