"Schutzausrüstung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Schutzausrüstungochranné vybavení

Beispieltexte mit "Schutzausrüstung"

persönliche Schutzausrüstung (PSA)osobní ochranné pomůcky
Schutzkleidung und persönliche SchutzausrüstungOchranné oděvy a osobní ochranné vybavení
der Umgang mit Gefahrstoffen oder das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung.zásady nakládání s nebezpečnými látkami nebo používání osobních ochranných pomůcek.
Verletzungsgefahrdurch falschen oder nachlässigen Gebrauch der persönlichen SchutzausrüstungNebezpečí úrazuv důsledku nesprávného nebo nedůsledného používání osobních ochranných pomůcek
Eine entsprechende Schutzausrüstung ist unbedingt erforderlich.Odpovídající osobní ochranné pomůcky jsou nezbytně nutné.
Evtl. ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen (Gehörschutz).Případně noste osobní ochrannou výstroj (Chrániče sluchu).
Evtl. ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen (Schutzhandschuhe).Případně noste osobní ochrannou výstroj (ochranné rukavice).
muss die erforderliche Schutzausrüstung zur Bedienung der Maschine bereitstellen.musí poskytnout potřebné osobní ochranné pracovní pomůcky potřebné k obsluze stroje.
Persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen (Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Arbeitskittel, Sicherheitshandschuhe).Noste osobní ochranné vybavení (ochrannou helmu, bezpečnostní obuv, pracovní plášť, bezpečnostní rukavice).
Die genehmigten Anwendungsbedingungen müssen die Benutzung angemessener persönlicher Schutzausrüstung vorschreiben.V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.
Während des Zusammenbaus ist die persönliche Schutzausrüstung zu tragen (Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Arbeitskittel).Během montáže používejte osobní ochranné vybavení (ochranné brýle, bezpečnostní obuv, pracovní plášť).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Brandschutzausrüstung: Schutzkleidung (Hitzeschutzanzug)Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem) prav.
die Benutzung persönlicher Schutzausrüstungenpoužívání prostředků osobní ochrany
Brand- und Rauchschutzausrüstung, soweit vorhanden,systémy ochrany proti požáru a dýmu, pokud jsou zastavěné,
Nachlässiger Gebrauch, persönliche SchutzausrüstungenZanedbání použití osobního ochranného vybavení
Es sind daher keine Persönlichen Schutzausrüstungen erforderlich.Proto není zapotřebí používat žádné osobní ochranné prostředky.
Im Laserbereich persönliche Schutzausrüstung, z. B. LaserschutzbrilleV prostoru laseru noste prostředky osobní ochrany, např. ochranné brýle proti laseru
Diesbezügliche persönliche Schutzausrüstungen sind daher nicht erforderlich.Používání osobních ochranných prostředků v souvislosti s hlukem proto není vyžadováno.
Persönliche Schutzausrüstungen - soweit gefordert - vorschriftsgemäß bereitstellen und benutzen.Je-li to třeba, musí být pro personál v souladu s předpisy k dispozici osobní ochranné vybavení a personál je povinen je používat.