"Schmiermittel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Schmiermittelmazivo

Beispieltexte mit "Schmiermittel"

Alle Schmiermittel können bei uns bezogen werden.Všechna maziva si lze zakoupit u nás.
zubereitete Schmiermittel der Position 2710 oder 3403;mazací prostředky čísla 2710 nebo 3403;
Nach jeder Schmierung ist ausgetretenes Schmiermittel zu entfernen.Po každém promazání setřete uniklé mazivo.
Produkt und Packstoff dürfen auf keinen Fall mit Schmiermittel in Berührung kommen.Produkt a balicí materiál nesmí za žádných okolností přijít do styku s mazivem.
Alle Anlagenbauteile mit Schmiermittel-Füllungen überprüfen, gegebenenfalls die Schmiermittel erneuernZkontrolujte všechny součásti zařízení s náplní maziva a mazivo podle potřeby vyměňte
Alle Maschinenbauteile mit Schmiermittel-Füllungen überprüfen, gegebenenfalls die Schmiermittel erneuern.Zkontrolujte a případně obnovte mazání všech součástí stroje.
die Betriebsstoffe, Schmiermittel und Reinigungsmittel entsprechend den örtlichen Bestimmungen zu entsorgenlikvidovat provozní látky, maziva a čisticí prostředky v souladu s místními předpisy

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schmiermittelmenge für die SpindelnMnožství maziva pro mazání vřeten
Schmiermittelmenge für Lager und KugelbüchsenMnožství maziva pro mazání ložisek a kuličkových pouzder
Schmiermittel, die als Hauptbestandteil eine der folgenden Verbindungen oder einen der folgenden Stoffe enthalten:maziva obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:
Lage des Schmiermittelbehälters: …Umístění nádrže maziva: …
Bei sämtlichen Schmiermitteln muss eine Gewähr für hohe Alterungsbeständigkeit gegeben sein.U všech použitých maziv musí být zaručena vysoká odolnost proti stárnutí.
Alle Schmiermittel müssen vom Fahrzeughersteller empfohlen sein und im Gutachten angegeben werden.Jako maziva se ve všech případech použijí maziva doporučená výrobcem vozidla a uvedou se ve zkušebním protokolu.
Bei mechanischen Regelgetrieben werden häufig vom Hersteller Sonder-Schmiermittel zwingend vorgeschrieben.Pro mechanické regulační převody předepisují výrobci často povinná speciální maziva.
Nicht mehr verwendbare Problemstoffe, wie Schmiermittel, bei der dafür vorgesehenen Entsorgungsstelle abgeben.Nepoužitelné problematické látky, jako maziva, odevzdejte ke správné likvidaci specializované firmě.
Ausgabepumpen für Kraftstoffe oder Schmiermittel, von der in Tankstellen oder Kraftfahrzeugwerkstätten verwendeten ArtČerpadla pro výdej pohonných hmot nebo mazadel, typů používaných v čerpacích stanicích nebo v garážích
In den nachfolgenden Tabellen werden für die speziellen Verwendungszwecke Schmiermittel verschiedener Lieferanten empfohlen.V následujících tabulkách jsou uvedena doporučená maziva různých dodavatelů ke speciálním účelům a použití.