"Schlussfolgerung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Schlussfolgerungzávěr

Beispieltexte mit "Schlussfolgerung"

Schlussfolgerung zur SchädigungZávěr ohledně újmy
Schlussfolgerung zur SchadensursacheZávěr ohledně příčinné souvislosti
Schlussfolgerung der Allergenitätsbewertung1.5.3 Závěry posouzení alergenicity
Schlussfolgerung zur betroffenen WareZávěr ohledně dotčeného výrobku
Schlussfolgerung zur zweiten MaßnahmeZávěry k druhému opatření
Schlussfolgerung zum Anhalten der SchädigungZávěr týkající se přetrvávání újmy
Schlussfolgerung und Argumente zur VereinbarkeitZávěr a tvrzení týkající se slučitelnosti
Schlussfolgerung und Vorliegen einer BeihilferegelungZávěr a existence programu podpory
Schlussfolgerung zur Veränderung des HandelsgefügesZávěr týkající se změny obchodních toků
Schlussfolgerung der ernährungsphysiologischen Bewertung1.6.3 Závěry nutričního hodnocení
Dem Anschein nach bildeten die Test-/Pilotfälle die Grundlage für diese Schlussfolgerung.Zdá se, že základem pro vyvození tohoto závěru byly zkušební/pilotní zakázky.
verlässliche statistische Aussagekraft, um eine Schlussfolgerung zu begründen.přiměřená statistická spolehlivost pro odůvodnění závěru.
Es wurden keine Argumente vorgebracht, die zu einer anderen Schlussfolgerung führen würden.Nebyly předloženy žádné protiargumenty, které by vedly k jinému závěru.
Folglich wird die Schlussfolgerung unter Randnummer 71 der vorläufigen Verordnung bestätigt.Proto se závěr uvedený v 71. bodu odůvodnění prozatímního nařízení potvrzuje.
Daher konnte zu der Höhe der tatsächlichen Dumpingspanne keine Schlussfolgerung gezogen werden.Proto nebylo možné dosáhnout závěru o rozsahu skutečného dumpingového rozpětí.
Die Behörde übermittelt ihre Schlussfolgerung dem Antragsteller, den Mitgliedstaaten und der Kommission.Úřad svůj závěr sdělí žadateli, členským státům a Komisi.
Die Schlussfolgerung in der vorläufigen Verordnung bezüglich der Preisunterbietung wird daher bestätigt.Závěr ohledně úrovně snižování cen obsažený v prozatímním nařízení se proto potvrzuje.
Diese Schlussfolgerung kann auf alle Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung extrapoliert werden.Tento závěr lze extrapolovat na výkrm všech menšinových druhů drůbeže.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schlussfolgerungen zur MethodikZávěr o metodice
Schlussfolgerungen aus den PrüferkenntnissenStanovení závěrů ze zjištění ověření
Schlussfolgerungen der toxikologischen Bewertung1.4.5 Závěry toxikologického posouzení
Schlussfolgerung zu den Stellungnahmen der ParteienZávěr ohledně připomínek jednotlivých stran
Schlussfolgerungen der molekularen Charakterisierung1.2.4 Závěry týkající se molekulární charakterizace
Schlussfolgerung zur Lage auf dem GemeinschaftsmarktZávěry o situaci na trhu Společenství
Schlussfolgerung zur Befreiung von der AnmeldepflichtZávěr týkající se vynětí z postupu informování předem
Schlussfolgerungen zur Rentabilität beim GrundszenarioZávěr ohledně životaschopnosti podle základního scénáře
eine Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen;souhrn, ve kterém se uvádějí závěry;
BVT-Schlussfolgerungen für die KalkindustrieZávěry o nejlepších dostupných technikách pro průmyslové odvětví výroby vápna
BVT-Schlussfolgerungen für die ZementindustrieZávěry o nejlepších dostupných technikách pro průmyslové odvětví výroby cementu
BVT-Schlussfolgerungen für die MagnesiumoxidindustrieZávěry o nejlepších dostupných technikách pro průmyslové odvětví výroby oxidu hořečnatého
sonstige unter BVT-Schlussfolgerung 2 aufgeführte Punkte.jiných položkách uvedených v 2. závěru o BAT.
C. Schlussfolgerungen (und gegebenenfalls geplante Änderungen)C. Závěry (a případně plánované úpravy)
Unternehmensspezifische Schlussfolgerungen betreffend die Kriterien 2 bis 5Závěry pro konkrétní společnosti ohledně kritérií 2 až 5