"Schadstoffe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Schadstoffeškodliviny

Beispieltexte mit "Schadstoffe"

In den Plan einbezogene SchadstoffeZnečišťující látka zahrnutá v přechodném národním plánu
Emittierte Gesamtmasse der gas- und partikelförmigen SchadstoffeCelková hmotnost emitovaných plynných znečišťujících látek a částic
Da sich die Metaboliten der Phenylquecksilberverbindungen ineinander umwandeln können, handelt es sich um grenzüberschreitende Schadstoffe.Vzájemnou konverzí metabolitů sloučenin fenylrtuti vznikají vlastnosti umožňující dálkový přenos.
Ein Objekt, das Schadstoffe enthält.Objekt, který obsahuje znečišťující látky.
gegen Schadstoffe und Verunreinigungen!proti škodlivinám a nečistotám!
Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POP-Übereinkommen)Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách;
Wenn die gemessenen Emissionswerte für limitierte Schadstoffe im „Fehlerbereich“ liegen [2], gilt:Zvláštní případ vozidla, u něhož byly naměřeny emise kterékoli stanovené znečišťující látky v „zóně nevyhovění“ [2].
bei Selbstzündungsmotoren die Emissionen gas- und partikelförmiger Schadstoffe sowie die Partikelzahl;u vznětových motorů emise plynných znečišťujících látek, znečišťujících částic a množství částic;
Die emittierten Massen der gasförmigen Schadstoffe sind mit Hilfe der nachstehenden Formel zu berechnen:Hmotnost emisí plynných znečišťujících látek se vypočítá z následující rovnice:
Wenn die gemessenen Emissionswerte für limitierte Schadstoffe in der „Zwischenzone“ [1] liegen, gilt:Zvláštní případ vozidla, u něhož byly naměřeny emise kterékoli stanovené znečišťující látky v „mezilehlé zóně“ [1].

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Definition einiger LuftschadstoffeDefinice určitých látek znečišťujících ovzduší
Positive Entscheindung in Bezug auf alle Schadstoffe?Bylo dosaženo hodnoty odpovídající kritériu vyhovění pro všechny znečišťující látky?
Positive Entscheindung in Bezug auf einen oder mehrere Schadstoffe?Bylo dosaženo hodnoty odpovídající kritériu vyhovění pro jednu nebo více znečišťujících látek
eventuelle Zusammenlegung der Probenahmestellen für verschiedene Schadstoffe;vhodnost sloučení měřících stanic pro různé znečišťující látky,
bei Fremdzündungsmotoren die Emissionen gas- und partikelförmiger Schadstoffe,u zážehových motorů emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic,
Die Messungen der Schadstoffemissionen sind unter den für die Prüfung Typ I vorgeschriebenen Bedingungen durchzuführen.Emise znečišťujících látek se měří za stejných podmínek jako při zkoušce typu I.
Wo Schadstoffe gemessen werden müssen, sind die Messungen kontinuierlich oder stichprobenartig an festen Orten durchzuführen.Pokud je nutno znečišťující látky měřit, provedou se měření ve stacionárních místech buď kontinuálně, nebo namátkovým odběrem vzorků.
Die Öffentlichkeit sollte einen einfachen Zugang zu aktuellen Informationen über Immissionskonzentrationen und die Ablagerung geregelter Schadstoffe haben.Aktualizované informace o koncentracích sledovaných znečišťujících látek ve vnějším ovzduší a jejich depozici by měly být veřejnosti snadno dostupné.