"Schadstoff" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Schadstoffškodliviny
Schadstoffpolutant

Beispieltexte mit "Schadstoff"

L der Grenzwert für den SchadstoffL mezní hodnota pro znečišťující látku,
Dabei ist für jeden untersuchten Schadstoff i:kde pro každou posuzovanou znečišťující látku (i) je:
Berechnung des Regenerationsfaktors K für jeden untersuchten Schadstoff iVýpočet regeneračního faktoru K pro každou posuzovanou znečišťující látku (i)
Das Verhältnis der ermittelten Emissionswerte „r“ ist für jeden Schadstoff wie folgt zu bestimmen:Poměr výsledných emisí „r“ se pro každou znečišťující látku určí takto:
Der Entwicklungskoeffizient der Emissionen zwischen null und „x“ km ist für jeden Schadstoff wie folgt zu berechnen:součinitel vývoje emisí mezi nula km a „x“ km se vypočte pro každou znečišťující látku:
Für jeden Schadstoff ist ein multiplikativer Verschlechterungsfaktor (DEF) für die Abgasemission wie folgt zu berechnen:Násobící faktor zhoršení emisí z výfuku se vypočte pro každou znečišťující látku takto:
Bei Erdgas–/Biomethanmotoren ist das Verhältnis der Emissionsmessergebnisse ‚r‘ für jeden Schadstoff wie folgt zu ermitteln:U motorů na zemní plyn / biomethan se určí poměr výsledků měření emisí „r“ pro každou znečišťující látku takto:
Auf Antrag eines Herstellers ist für jeden Schadstoff ein additiver Verschlechterungsfaktor für die Abgasemission wie folgt zu berechnen:Na žádost výrobce se pro každou znečišťující látku vypočte sčítací faktor zhoršení emisí z výfuku, a to tímto způsobem:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wasserschadstoffškodliviny ve vodě
schadstoffarmes Fahrzeugekologické vozidlo
Schadstoffminderung durch AdsorptionSnižování znečištění pomocí adsorpce
Schadstoffminderung durch FiltrationSnižování znečištění pomocí filtrace
Schadstoffminderung durch SchwerkraftSnižování znečištění pomocí gravitace
Schadstoffminderung durch KondensationSnižování znečištění pomocí kondenzace
Schadstoffminderung durch NasswäscherSnižování znečištění pomocí odlučovačů prachu
Definition einiger LuftschadstoffeDefinice určitých látek znečišťujících ovzduší
In den Plan einbezogene SchadstoffeZnečišťující látka zahrnutá v přechodném národním plánu
Ein Objekt, das Schadstoffe enthält.Objekt, který obsahuje znečišťující látky.
gegen Schadstoffe und Verunreinigungen!proti škodlivinám a nečistotám!
L der natürliche Logarithmus des Schadstoff-Grenzwertes;L přirozený logaritmus mezní hodnoty pro znečišťující látku,
Entwicklung der an die Umwelt abgegebenen Schadstoffmengen;vývoje množství znečištěných výstupů,
Emittierte Gesamtmasse der gas- und partikelförmigen SchadstoffeCelková hmotnost emitovaných plynných znečišťujících látek a částic
Bohrung zur Überwachung bekannter schadstoffbelasteter Lokalitäten.Monitoring známých míst znečištění.