"Schadenersatz" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Schadenersatznáhrada škody
Schadenersatzodškodnění

Beispieltexte mit "Schadenersatz"

Schadenersatz für Mitwerber und sonstige Dritte undnáhrady škody pro soutěžitele a ostatní třetí strany a
Schadenersatz für Kaianlagen, Schiffslifte und SchiffshebewerkeNáhrada škod na zařízení na přístavním molu a lodních zdvihadlech
Schadenersatz für Schiffshebewerke, Schiffslifte und Kaianlagen.Náhrada škod na lodních zdvihadlech a zařízeních na přístavním molu.
Schadenersatz wegen unterlassener Umsetzung einer RückforderungsentscheidungNáhrada škody za neprovedení rozhodnutí o navrácení
Streitsachen, Gerichtskosten und SchadenersatzSoudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné
Zuwiderhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz.Porušením tohoto zákazu vzniká nárok na odškodnění.
Forderungen nach Schadenersatz in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion,nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;
Betriebsbeihilfe in Form von Schadenersatz für Kaianlagen muss als Regionalbeihilfe eingestuft werden.Provozní podporu k uhrazení škod na zařízeních na přístavním molu je nutno posoudit jako regionální podporu.
Unter bestimmten Umständen kann es der Geschädigte jedoch vorziehen, unmittelbar den Beihilfeempfänger auf Schadenersatz zu verklagen.Mohou však existovat případy, kdy žalobce upřednostňuje podání žaloby o náhradu škody přímo proti příjemci.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schadenersatzklagen gegen den BeihilfeempfängerŽaloby o náhradu škody proti příjemci podpory
Schadenersatzklagen können grundsätzlich unabhängig davon erhoben werden, ob die betreffende Beihilfemaßnahme zugleich Gegenstand einer Untersuchung der Überwachungsbehörde ist.Možnost žalovat o náhradu škody je v zásadě nezávislá na případném souběžném šetření Kontrolního úřadu týkajícím se téhož opatření podpory.
Ein solcher Vorteil besteht auch hinsichtlich des Schadenersatzes.Takováto výhoda existuje rovněž s ohledem na náhradu škody.
Auch hier ist für die Höhe des Schadenersatzes keine Obergrenze festgelegt.Výše náhrady není opět omezena.
die bei Nichteinhaltung der Vertragsbestimmungen anwendbaren Schadenersatzpauschalen;specifikuje náhradu stanovené škody za nedodržení smluvních ustanovení;
Für die Höhe des ggf. bereitgestellten Schadenersatzes ist keine Obergrenze festgelegt.Neexistuje žádné omezení výše náhrady, kterou lze poskytnout.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.Nedodržování bezpečnostních pokynů může vést k pozbytí veškerých nároků na náhradu škody.
Wie oben dargelegt, können Geschädigte Schadenersatzklagen gegen die beihilfegewährende Behörde erheben.Jak bylo popsáno výše, možní žalobci jsou oprávněni podat žaloby o náhradu škody proti orgánu udělujícímu státní podporu.
Die Sanktionen, die auch Schadenersatzleistungen an die Opfer umfassen können, müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.Stanovené sankce, které mohou zahrnovat vyplácení náhrad oběti, musí být účinné, přiměřené a odrazující.