"Schätzung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Schätzungocenění

Beispieltexte mit "Schätzung"

Schätzung der Ressourcenoceňování zdrojů
TWW Schätzung EU-Sachverst.Odhad reálné ek. hodnoty dle znalců EU – prosinec
Schätzung der möglichen jährlichen Ausfälle (in Mio. EUR):Odhad roční potenciální ztráty (v milionech EUR (nebo převedeno na mil. EUR)):
Schätzung des Lebendgewichts des gefangenen Krills (mithilfe der Gleichung)Provést odhad hmotnosti čerstvé odlovené krunýřovky (pomocí rovnice).
Schätzung der durch die Zulassung zum Handel insgesamt verursachten Kosten.Odhad celkových nákladů na přijetí k obchodování.
Schätzung der korrigierten Bandwaagenmasse, abgeleitet von der abgetropften Menge Krillodhadnout korekci hmotnosti získané pomocí průtokové váhy na základě hmotnosti okapané krunýřovky.
Schätzung des korrigierten Durchflussvolumens, abgeleitet von der abgetropften Menge Krillodhadnout korekci objemu získaného pomocí průtokoměru na základě objemu okapané krunýřovky.
Schätzung der Ausgaben, die dem Anleger vom Emittenten oder Anbieter in Rechnung gestellt werden.Odhadované náklady, které emitent nebo předkladatel nabídky účtuje investorovi.
Die Zuverlässigkeit der Schätzung.Úroveň spolehlivosti odhadu.
Der erste Agdestein-Bericht stützte sich auf Einzelbewertungen der Gebäude. Er ist die einzige zum damaligen Zeitpunkt vorgenommene Schätzung.První zpráva společnosti Agdestein byla založena na individuálním ocenění budov a je jejich jediným tehdejším oceněním.
Grund für konservative Schätzung [32]Důvod provedení konzervativního odhadu [32]
Die Schätzung wurde von OPAK durchgeführt.Ocenění provedla společnost OPAK.
Die Zuverlässigkeit der Schätzung der Reserve.Úroveň spolehlivosti odhadu zásob.
Datum der Berechnung oder Schätzung des Wertes.Datum výpočtu nebo odhadu hodnoty.
Methode für die konservative Schätzung der EmissionenMetoda použitá ke konzervativnímu odhadu emisí
Modalitäten für die Schätzung des Werts bestimmter AufträgePostupy ke stanovení předpokládané hodnoty určitých veřejných zakázek
Die Schätzung sollte zum Zeitpunkt der Konzessionsvergabe feststehen.Odhad by měl platit v okamžiku udělení koncese.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schätzungen zufolge werden in Europa jedes Jahr bis zu 75 Millionen Menschen unmittelbar zu Kriminalitätsopfern [24].Podle odhadů má trestná činnost v Evropě každoročně pravděpodobně až 75 milionů přímých obětí [24].
Schätzungsweise werden jährlich etwa 1,2 Mio. Kraftfahrzeuge in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gestohlen.V členských státech Evropské unie dojde podle odhadu každý rok ke krádeži 1,2 milionu motorových vozidel.
Schätzungen des Unternehmens zufolge betragen die Kapazitätsreserven 4000 bis 6000 t pro Jahr; die Kommission hat diese Zahlen bestätigt.Delta odhadla a Komise potvrdila, že tato nevyužitá kapacita činí 4000 až 6000 tun ročně.
Wahl der Methoden für die WirkungsabschätzungVýběr metod posuzování dopadu
Maschinen- bzw. anlagenspezifische RisikoeinschätzungHodnocení nebezpečí specifických pro stroj respektive zařízení
Besondere Anforderungen an PD-SchätzungenSpecifické požadavky týkající se odhadu PD
Explizite Risikoabschätzung und -evaluierungJednoznačný odhad rizik a hodnocení
Ressourcenschätzung anhand historischer DatenHistorický odhad zdroje
Experten für Evaluierung und Folgenabschätzung,odborníci na problematiku hodnocení a posuzování dopadů;
Einsatz von Folgenabschätzungen, sofern angezeigt;využívání posouzení dopadů podle potřeby;
Gegenstand und Änderung der BedarfsvorausschätzungenPředmět a změny předběžných odhadů dodávek
Besondere Anforderungen an eigene UmrechnungsfaktorschätzungenSpecifické požadavky týkající se vlastních odhadů konverzních faktorů