"Satellitennavigation" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Satellitennavigationsatelitní navigace

Beispieltexte mit "Satellitennavigation"

Die Satellitennavigation ist eine komplexe und sich ständig weiterentwickelnde Technologie.Družicová navigace je komplexní a neustále se vyvíjející technologií.
weitere, zur Entwicklung des Fachwissens im Bereich der Satellitennavigation notwendige Aufgaben zu übernehmen.provádění jakýchkoli jiných úkolů potřebných pro rozvoj odborných znalostí v oblasti družicové navigace.
Der Ausbau der Nutzung der Satellitennavigation bringt der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Umwelt größten Nutzen.Rozvoj využití družicové navigace s sebou nese velké výhody pro hospodářství, společnost i životní prostředí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die Vorbereitung der Satellitennavigationsmärkte,přípravu trhů v oblasti družicové navigace;
Die europäischen Satellitennavigationssysteme und -programmeEvropské systémy a programy družicové navigace
über die Verwaltungsorgane der europäischen Satellitennavigationsprogrammeo zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
Die europäische Satellitennavigationspolitik beruht derzeit auf der Umsetzung der EGNOS- und GALILEO-Programme.Evropská družicová navigační strategie se v současné době provádí programy EGNOS a GALILEO.
Durch das Abkommen wird die Teilnahme der Schweiz an den europäischen Satellitennavigationsprogrammen ermöglicht.Dohoda umožňuje Švýcarsku, aby se účastnilo evropských programů družicové navigace.
betreffend die Gesichtspunkte des Betriebs des europäischen Satellitennavigationssystems, die die Sicherheit der Europäischen Union berühreno aspektech provozu Evropského družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie
Die Mitgliedstaaten können die Vor-Ort-Kontrollen der landwirtschaftlichen Parzellen mittels Fernerkundung und globalem Satellitennavigationssystem (GNSS) durchführen.Členské státy mohou pro provádění kontroly zemědělských pozemků na místě využívat techniky dálkového průzkumu Země a globální družicový navigační systém (GNSS).