"Saatgut" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Saatgutosivo

Beispieltexte mit "Saatgut"

Haftfähigkeit und Verteilung an SaatgutPřilnavost a distribuce na semenech
Verbot des Inverkehrbringens von behandeltem SaatgutZákaz uvádění ošetřeného osiva na trh
Anzugeben für Basissaatgut und zertifiziertes Saatgut.Tyto údaje se uvádějí pouze pro základní a certifikovaná osiva.
Der Hauptinvasionsweg des spezifizierten Organismus ist die Verbringung von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, ausgenommen Saatgut.Hlavní cestou průniku pro dotčený organismus je přemísťování rostlin určených k pěstování s výjimkou osiva.
Das Saatgut wird erzeugtOsivo bude vyráběno:
Das Saatgut gehört einer zugelassenen Population an;osivo náleží k povolené populaci;
F Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den AnbauF Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely
Bedingungen für die Erzeugung und das Inverkehrbringen von Saatgut der PopulationenPodmínky produkce osiva populací a jeho uvádění na trh
die Verwendung von zertifiziertem Saatgut und die Förderung der Qualitätskontrolle;použití certifikovaného osiva a kontroly jakosti produktů;
Ölsaaten, Ölfrüchte, Saatgut von Körnerleguminosen, deren Erzeugnisse und NebenerzeugnisseOlejnatá semena, olejnaté plody, produkty a vedlejší produkty z nich/Semena luskovin, produkty a vedlejší produkty z nich
Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung (einschließlich Saatgut und Gemenge von Hülsenfrüchten mit Getreide)Luskoviny na zrno (včetně osiv a luskoobilných směsí)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Saatgutbeizemoření osiva
Saatgut, Teil V;osiva, část V;
Zuckerrüben (ohne Saatgut)Cukrovka (kromě sadbové)
Futterhackfrüchte (ohne Saatgut)Krmné okopaniny a brukvovité (kromě sadbových)
Saatgutanerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder deren Zeichen;orgán příslušný k uznávání osiva a členský stát nebo jejich iniciály;
Saatgut, Schnittblumen und Waren des Blumenhandels sind nebengeordnete Invasionswege mit geringer Einschleppungswahrscheinlichkeit.Osivo, řezané květiny a okrasná zeleň jsou méně významnými cestami průniku s nízkou pravděpodobností zavlečení.
das Labor eines Saatgutunternehmens sein.laboratoře patřící semenářskému podniku.
Die Saatgutanerkennungsstelle überprüft Folgendes:Orgán příslušný k uznávání osiva ověří tyto prvky:
Getreide zur Körnergewinnung (einschließlich Saatgut)Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv)
Getreide zur Körnergewinnung (einschließlich Saatgut):Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv):
Nur Anwendungen zur Saatgutbehandlung dürfen zugelassen werden.Mohou být povolena pouze použití pro ošetření osiva.
Der Saatgutsektor umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse:Odvětví osiv se vztahuje na produkty uvedené v této tabulce:
Die Saatgutprobenahme ist nach den international üblichen Verfahren durchzuführen.Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.