"Richter" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Richtersoudce

Beispieltexte mit "Richter"

Richter am Obersten Gerichtshof.Č. cestovního pasu: MP2937413
Richter am Bezirksgericht Mitte in Minsk.Soudce obvodního soudu pro obvod Centralnyj v Minsku.
Richter am Bezirksgericht Mitte der Stadt Minsk.Soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku.
Richter und Vizepräsident am Bezirksgericht Moskowski der Stadt Minsk.Soudce a zástupce předsedy soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.
Richter am Stadtgericht Minsk, ehemaliger Richter am Bezirksgericht Mitte in Minsk.Soudce městského soudu v Minsku, bývalý soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku.
Richter am Stadtgericht Minsk, der die Abweisung der von Bjaljatski eingelegten Berufung genehmigt hat.Soudce městského soudu v Minsku, který schválil zamítnutí odvolání podaného Alesem Bjaljackým.
Sicherstellung des wirksamen Funktionierens der nationalen Ausbildungsstätte für Richter.Zajistit účinné fungování Národní soudní školy.
Umwandlung des Justizinstituts des Kosovo in eine dauerhaft leistungsfähige Ausbildungsstätte für Richter.Přeměnit Kosovský soudní ústav na životaschopnou instituci příslušnou pro vzdělávání soudců.
Verankerung des Rechts auf berufliche Grundausbildung und Fortbildung für Richter und Staatsanwälte im Status der Richter.Zajistit, aby právo na základní a odborné vzdělávání pro soudce a prokurátory bylo zakotveno ve statutu soudců.
MEIJ, ehemaliger Richter des Gerichts,H. MEIJ, bývalý soudce Soudu prvního stupně,
Ehemaliger Richter am Stadtgericht Minsk.Bývalý soudce městského soudu v Minsku.
Diese Richter werden durch das Los bestimmt.Tito soudci budou vybíráni losem.
Alle drei Jahre wird ein Teil der Richter ersetzt.Každé tři roky dochází k částečné obměně soudců.
Ehemaliger Richter am Bezirksgericht Mitte in Minsk.Bývalý soudce soudu obvodu Centralnyj v Minsku.
Die Richter des Beschwerdeausschusses sind unabhängig.Soudci odvolací komise jsou nezávislí.
Ehemaliger Richter am Bezirksgericht Leninski in Minsk.Bývalý soudce obvodního soudu pro obvod Leninskij v Minsku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Umrichterměnič
Trichternásypka
Laienrichterlaický soudce
Berichterstatterzpravodaj
Richterinsoudkyně
richterliche Gewaltsoudní pravomoc
Füllstand Trichterindikace stavu v násypce
Störung Frequenzumrichterporucha na frekvenčním měniči
Umrichter wegnehmenodebrání měniče
Umrichter anschaltenzapnutí měniče
Umrichter ausgeschaltetměnič je vypnutý
Umrichter eingeschaltetměnič je zapnutý
Quittierung Umrichter Einkvitování zapnutí měniče
Berichterstattung und BewertungZpráva a hodnocení
IAS 34 ZwischenberichterstattungIAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
Gültigkeitsdauer und BerichterstattungPlatnost a zpráva
Berichterstattungspflicht der KommissionPovinnost Komise podávat zprávy
Richterin am Stadtgericht Minsk.Soudkyně městského soudu v Minsku.
Richterin am Leninski Bezirksgericht der Stadt Minsk.Soudkyně soudu pro obvod Leninskij v Minsku.
Richterin am Bezirksgericht Frunsenski der Stadt Minsk.Soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku.
Richterin und Vizepräsidentin am Leninski Bezirksgericht in Minsk.Soudkyně a zástupkyně předsedy obvodního soudu pro obvod Leninskij v Minsku.
Richterin am Bezirksgericht Partisanski, mit dem Lichowid-Fall befasst.Soudkyně obvodního soudu pro obvod Partyzanskij, která se zabývala případem Nikity Lichovida.
Richterin am Stadtgericht Minsk, ehemalige Richterin am Bezirksgericht Moskowski der Stadt Minsk.Soudkyně městského soudu v Minsku, bývalá soudkyně obvodního soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.
Richterin des Verwaltungsbezirks Frunsenski der Stadt Minsk, mit dem Fall des Demonstranten Wassili Parfenkow befasst.Soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku, zabývající se případem odpůrce Vasilije Parfenkova.
Keine Last am Umrichteržádná zátěž na měniči
Keine Last am Wechselrichteržádná zátěž na střídači
Verfahren vor dem Untersuchungsrichtersoudní vyšetřování
Von der EU vorgeschlagene SchiedsrichterRozhodci navržení Evropskou unií
Störung Behälter A Dosierpumpe FrequenzumrichterPorucha - frekvenční měnič dávkovacího čerpadla zásobníku A
Generator oder rotierendem Umformer oder StromrichterS generátory nebo rotačními měniči nebo statickými měniči, usměrňovači nebo usměrňovacími přístroji
Teile für Transformatoren, Drossel- und andere Selbstinduktionsspulen und StromrichterDíly transformátorů, induktorů a statických měničů
Umrichter ist nicht ausměnič není vypnutý
Umrichter ist nicht einměnič není zapnutý
warten bis UMRICHTER ausgeschaltetčekejte, dokud se nevypne MĚNIČ
Frequenzumrichter ist nicht bereit.Frekvenční měnič není připraven.
bei Frequenzumrichter bei Direktanschlußu frekvenčního měniče u přímépřípojky
Fußtrichteröffnung am Vorlagetank verstopftZanesený dolní otvor trychtýře předlohového zásobníku
Bedienungsanleitung, Frequenzumrichter für LinearfördererNávod k obsluze, frekvenční měnič lineárního dopravníku