"Rettung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Rettungspása

Beispieltexte mit "Rettung"

Rettung gefangener Personen - erneutes Einrichtenzáchrana zachycených osob - nové seřízení
Rekapitalisierungen zur Rettung sonstiger BankenZáchranná rekapitalizace ostatních bank
Dienste zur Suche und Rettung von Menschen, Tieren und Sachen in Notfällen.Služby zabývající se pátráním po osobách, zvířatech a majetku a jejich záchranou při mimořádných událostech.
Beihilferegelungen zur Rettung und Umstrukturierung kleiner und mittlerer Unternehmen.režimy podpory pro záchranu a restrukturalizaci pouze pro malé a střední podniky.
EUROSUR wird zu einem besseren Schutz und zur Rettung der Leben von Migranten beitragen.EUROSUR přispěje ke zlepšení ochrany a záchrany životů migrantů.
Für diese Zwecke dürfen die EFTA-Staaten Beihilferegelungen zur Rettung und/oder Umstrukturierung von KMU anmelden.Za tímto účelem mohou státy ESVO oznámit režimy podpor na záchranu či restrukturalizaci malých a středních podniků.
Das Kapitel über Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten wurde am 1. Dezember 2004 angenommen.Kapitola o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích byla přijata 1. prosince 2004.
bei der Kommission einzeln angemeldete Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung für alle Unternehmen, unabhängig von deren Größe,podpory pro záchranu a restrukturalizaci, které budou Komisi individuálně oznámeny; podpora se vztahuje na všechny typy podniků, bez ohledu na jejich velikost;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Rettungswagenzáchranka
Landeplatz für Rettungshubschrauberpřistávací plocha pro záchranný vrtulník
Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und GrenzschutzbeamteZáchranné služby, policie, hasičské sbory a pohraniční stráž
Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und Grenzschutzbeamte;záchranných služeb, policie a hasičských sborů a pohraniční stráže,
Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei machenUvolněte příjezdové cesty pro záchranářská vozidla
mindestens zwei Rettungsnotsender (Survival ELT(S)).alespoň dva záchranné polohové majáky nehody (ELT(S)).
Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge immer frei haltenPříjezdové cesty pro záchranářská vozidla vždy udržujte volné
Alle Bediener mit Rettungseinrichtungen vertraut machenVšechny pracovníky obsluhy důkladně seznamte se záchrannými zařízeními
Hilfsfrequenz für Such- und Rettungsmaßnahmen (123,1 MHz);pomocného kmitočtu pro účely pátrání a záchrany (123,1 MHz),
Bedingungen für die Genehmigung von RettungsbeihilferegelungenPodmínky pro schválení režimů podpory na záchranu
Bestimmung der Begriffe ‚Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe‘Definice ‚podpory na záchranu a restrukturalizaci‘