"Reset" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Resetreset

Beispieltexte mit "Reset"

Reset Tastertlačítko reset
reset Betriebsartresetování provoz. režimu
reset Hochdruckprüfungresetování kontroly při vys. tlaku
Reset kurz gedrücktkrátce stisknut reset
Warten auf Resetčekejte, dokud nebude vyresetováno
reset Betriebsarten Bausteine AusgängeResetování provoz. režimů součástí výstupů
Reset des Systems und überprüfen der Geschwindigkeitseinstellungresetování systému a kontrola nastavení rychlosti
Reset betätigen (Neustart erfolgt bei dieser Störung automatisch)Stiskněte reset (k novému startu dochází po této poruše automaticky)
Taster Störungsquittierung / ResetTlačítko potvrzení poruchy / "Reset"
die Achse von Hand vom Endschalter schieben Fehler Reset.osu ručně vyvezte před koncový spínač a chybu resetujte.
einen manuellen Reset der Tagesproduktion machen.Kromě toho umožňuje vynulovat denní výkon.
Entsprechend entriegeln,, mit reset quittieren und Anlage referenzieren.Snímač nouzového zastavení odblokujte, potvrďte ho reset a proveďte nastavení reference stroje.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kettenresetsresetování všech sledů
System resetten bzw. neu Aufstarten.Systém resetujte resp. proveďte nový start.
Störung über die Steuerung zurücksetzen (Reset).Prostřednictvím řídicího systému poruchu vymažte (vyresetujte).
Es erscheint eine Störmeldung die mit dem Quit-Button resetiert wird.Na displeji se objeví hlášení o poruše, které vyresetujete kvitovacím tlačítkem.
Terminalplatine rücksetzen (Resettaster rechts an der Terminalplatine)Vyresetujte desku spojů panelu (tlačítkem Reset V pravé polovině desky spojů panelu)
Während der Gerätereset läuft, wird am Bildschirm eine Meldung angezeigt.Během probíhajícího resetu přístrojů svítí na obrazovce příslušné hlášení.
In dieser Routine wird der Lift leer gefahren und alle Überwachungszähler werden resetiert.V rámci této rutiny dochází k vyprázdnění zvedacího zařízení a k vynulování všech kontrolních počítadel.
Mit „Reset“ die Störmeldung quittieren und dann mit „Maschine Ein“ Maschine neu starten.Tlačítkem „Reset“ potvrďte hlášení poruchy a pak stroj restartujte tlačítkem „Zapnout stroj“.