"Raps" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Rapsřepka olejná
Rapsolejka

Beispieltexte mit "Raps"

Raps und RübsenŘepka a řepice
Den Rahmen für entsprechende Regelungen zur Erleichterung eines solchen Austauschs liefert das Produktsicherheitsnetzwerk der RaPS.Rámec pro vhodná opatření k usnadnění takových výměn vytváří síť bezpečnosti výrobků směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.
Nach der RaPS sind die zuständigen Behörden sofort zu informieren.Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků požaduje, aby byly příslušné orgány informovány okamžitě.
Eine Meldepflicht nach der RaPS besteht für die Hersteller und Händler nichtVýrobci a distributoři nemusí podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků oznamovat:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Rapssamen des KN-Codes ex1205;semen řepky kódu KN ex1205;
Raps- oder Rübsensamen, auch geschrotet:Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená:
Raps-, Rübsen- und Senföl, nicht behandeltŘepkový, řepicový a hořčičný olej, surové
Rapsöl ist ein komplexes Gemisch von Fettsäuren.Řepkový olej je složitá směs mastných kyselin.
Raps- oder Rübsensamen, auch geschrotet, andere als zur AussaatSemena řepky nebo řepky olejky, též drcená, jiná než k setí
Raps-, Rübsen- und Senföl sowie deren Fraktionen, raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziertŘepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
erucasäurearmes Raps- und Rübsenöl sowie deren FraktionenOlej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce
Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Raps- oder RübsensamenPokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci řepkového nebo řepicového oleje
Die Behörde übermittelte ihre Stellungnahme zum Wirkstoff Rapsöl an den Antragsteller.Úřad sdělil své stanovisko k řepkovému oleji oznamovateli.
Rüböl (Raps- und Rübsenöl) und Senfsaatöl sowie deren Fraktionen, nicht chemisch modifiziertSurový řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené
Bezüglich Bixafen wurde ein solcher Antrag für Rapssamen, Leinsamen, Mohnsamen und Senfsamen gestellt.V případě bixafenu byla taková žádost podána pro použití k ošetření semen řepky, lněných semen, máku a hořčičných semen.
Raffiniertes Rüböl (Raps- und Rübsenöl) und Senfsaatöl sowie deren Fraktionen, nicht chemisch modifiziertRafinovaný řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené
Bezüglich Prothioconazol wurde ein solcher Antrag für Rapssamen, Leinsamen, Mohnsamen und Senfsamen gestellt.V případě prothiokonazolu byla taková žádost podána pro použití k ošetření semen řepky, lněných semen, máku a hořčičných semen.