"Rückverfolgbarkeit" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Rückverfolgbarkeitmožnost zpětného vysledování

Beispieltexte mit "Rückverfolgbarkeit"

Aufbewahrung der Unterlagen, Berichte und elektronische RückverfolgbarkeitUchovávání dokumentace a zpráv a elektronická zpětná sledovatelnost
Die Betreiber sollten für die Rückverfolgbarkeit der Wasserströme Sorge tragen.Provozovatelé by měli zajistit sledovatelnost vodních toků.
Jede Person, die Saatgut von Populationen in Verkehr bringt, gewährleistet die Rückverfolgbarkeit dieses Saatguts.Každá osoba, která uvádí osivo populací na trh, zajistí sledovatelnost tohoto osiva.
eine Angabe, die die Rückverfolgbarkeit des Produktionsprozesses ermöglicht (z. B. Datum, Seriennummer, Quellcode);údaj, který umožňuje sledovatelnost výrobního postupu (např. datum, číslo šarže, zdrojový kód);
Beitrag zur Rückverfolgbarkeit von Fischereierzeugnissen und Zugang der Verbraucher zu deutlichen und umfassenden InformationenPřispívat k sledovatelnosti produktů rybolovu a k přístupu spotřebitelů k jasným a srozumitelným informacím
eine Beurteilung der Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen, um die Rückverfolgbarkeit von Wohnimmobilienkreditverträgen sicherzustellen;posouzení toho, zda je nezbytné přijmout další opatření, aby byla zajištěna sledovatelnost smluv o úvěru zajištěných nemovitostmi určenými k bydlení;
Die Zulassungsinhaber sorgen für Mechanismen zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und Weiterverfolgung von Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen.Držitelé rozhodnutí o registraci zavedou mechanismy umožňující sledovat historii hlášení podezření na nežádoucí účinky a přijatých opatření.
Die zuständige Behörde hat ein Aufzeichnungssystem für die angemessene Aufbewahrung, Zugänglichkeit und verlässliche Rückverfolgbarkeit des Folgenden einzurichten:Příslušný úřad vytvoří systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování: