"Qualität" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Qualitätjakost

Beispieltexte mit "Qualität"

Qualität des Unterrichtskvalita výuky
Hartweizen hoher QualitätPšenice tvrdá, vysoké jakosti
Qualität und Effizienz der Durchführung.kvalita a efektivita provádění.
Qualität des bei dem Verwertungsverfahren gewonnenen BruchglasesKvalita skleněných střepů získaných procesem využití odpadu
Qualität des bei dem Verwertungsverfahren gewonnenen KupferschrottsPřiměřená frekvence rozboru reprezentativních vzorků je stanovena na základě těchto faktorů:
Qualität und Fließeigenschaften von Oberflächengewässern und Grundwasser;kvalitu a průtokové charakteristiky povrchových a podzemních vod;
Qualität sollte als übergeordnetes Kriterium dienen, nach dem sich die Projektbewertung und das Vergabeverfahren im LIFE-Programm richten.Jednotícím kritériem pro hodnocení projektů a postup přidělování v programu LIFE by měla být kvalita.
Gebrannter Kalk — feine QualitätPálené vápno – prémiová kvalita
Dolomitkalkstein — feine QualitätVápnitý dolomit – vysoká kvalita
Die Farben vermitteln Natürlichkeit, Authentizität und Qualität.Barvy značí přirozenost, autentičnost a kvalitu.
Format und Qualität der biometrischen DatenFormát a kvalita biometrických údajů
Champignons dieser Klasse müssen von guter Qualität sein.Žampiony v této třídě musí být dobré jakosti.
Freiliegende Produktflächen und Qualität der Ni-Cr-ÜberzügeÚprava viditelných povrchů a kvalita Ni-Cr povlaků
Champignons dieser Klasse müssen von höchster Qualität sein.Žampiony v této třídě musí být vynikající jakosti.
Nur Markenschmierstoffe gleicher Sorte und Qualität nachfüllen.Na doplňování používejte jen značková maziva stejného druhu a kvality.
Förderung der stetigen Verbesserung der Qualität des Journalismus.Podporovat trvalé zlepšování kvality žurnalistiky.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Qualität der übermittelten Daten.Členské státy zajistí kvalitu předávaných údajů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Qualitätsschlüsseljakostní klíč
Umweltqualitätkvalita životního prostředí
Lebensqualitätkvalita života
Warenqualitätjakost výrobku
Qualitätsweinvýběrové víno
Qualitätsprüfung von Industrieerzeugnissenřízení jakosti průmyslových výrobků
Qualitätssicherung der InformationstechnologieZabezpečení kvality informačních technologií
Überwachung der Wasserqualitätmonitorování kvality vody
Zuckerrüben der StandardqualitätCukrová řepa standardní jakosti
aufgegeben, unzureichende Wasserqualitätopuštěný, špatná kvalita vody
Standardqualität von RohzuckerStandardní jakost surového cukru
Standardqualität von WeißzuckerStandardní jakost bílého cukru
Erschließungs- und QualitätsbeitragPoplatek za zhodnocení pozemků a poplatek za kvalitu
Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung;zlepšit jakost;
Ergebnisse interner Qualitätskontrollen,výsledky interních kontrol kvality;
Qualität, Preis und homogene GüterKvalita, cena a homogenní produkty
Qualitätskriterien (Schemata 1 und 2)Kritéria jakosti (tabulky 1 a 2)
Qualitätsmanagement - Maschinen- und VorrichtungsbauŘízení kvality - Výroba strojů a zařízení
Qualitätskontrolle bei landwirtschaftlichen Erzeugnissenkontrola kvality zemědělských výrobků
Qualitätskriterien entsprechen der deklarierten Kategorie.Druh oleje deklarovaný dle kritérií jakosti.
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und LebensmittelRežimy jakosti zemědělských produktů a potravin
Qualitätskontrolle (einschließlich Chargenunbedenklichkeit und -potenzprüfungen)Kontrola kvality (včetně zkoušení bezpečnosti a účinnosti šarže)
Anforderungen an die DatenqualitätPožadavky na kvalitu dat
Gebrannter Kalk — StandardqualitätPálené vápno – základní kvalita
Zur Bestimmung der eingehenden WasserqualitätK určení kvality vody na vstupu
Kontinuierliche Prüfung der EigenmittelqualitätPrůběžný přezkum kvality kapitálu
übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualitäto převoditelných aktivech, která jsou vysoce likvidní a mají vysokou úvěrovou kvalitu;
Maßnahmen von Erzeugergemeinschaften im Bereich der LebensmittelqualitätOpatření seskupení producentů v oblasti kvality potravin
Datenqualitätsziele und Anforderungen an Modelle zur Bestimmung der LuftqualitätCíle týkající se kvality údajů a požadavky pro modely kvality ovzduší
B. Standardqualitäten von ZuckerB. Standardní jakost cukru
Das Qualitätssystem muss umfassen:Systém jakosti musí obsahovat:
I. Standardqualität von ZuckerrübenI. Standardní jakost cukrové řepy
die Kreditqualität des Geldmarktinstruments;úvěrová kvalita nástroje peněžního trhu,
Aufgegeben wegen unzureichender Wasserqualität.Opuštěný v důsledku špatné kvality vody.
die Entwicklung von Qualitätsmanagementsystemenvývoj systémů řízení jakosti
Harmonisierte Qualitätskriterien und DurchführungsbedingungenHarmonizovaná kritéria jakosti a prováděcích podmínek