"Produkt" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Produktprodukt

Beispieltexte mit "Produkt"

Produkt Einstellungnastavení produktu
aktuelles Produktaktuální produkt
mangelhaftes Produktvadný výrobek
Produkt der Futtermittelindustrieprůmyslově vyráběná krmiva
Wärmeenergieverbrauch [20]GJ/t ProduktSpotřeba tepelné energie [19]GJ/t produktu
Produkt mit doppeltem Verwendungszweckzboží dvojího využití
Produkt besteht zu 100 % aus Diatomeenerde.Produkt tvoří 100 % křemelina.
Produkt oberhalb des Standards, d. h. Garantien.nadstandardní produkt, tj. záruky.
Produkt und Packstoff dürfen auf keinen Fall mit Schmiermittel in Berührung kommen.Produkt a balicí materiál nesmí za žádných okolností přijít do styku s mazivem.
Erden Sie das ProduktProdukt uzemněte
Rückstau oder umgefallenes Produktzahlcení nebo převrhnutý produkt
erklärt hiermit, dass folgendes Produkttímto prohlašuje, že níže uvedený produkt
vertritt, erklärt hiermit, dass das Produkttímto prohlašuje, že výrobek
mit staatlicher Zulassung als medizinisches Produkt.jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčiva.
Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass folgendes ProduktTímto prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že následující výrobek
Datum, ab dem das Produkt zugelassen istDen, od kterého je produkt povolen
Das Produkt sollte keinen Asbest enthaltenProdukt by neměl obsahovat azbest
Datum, bis zu dem das Produkt zugelassen istDen, do kterého je produkt povolen
Das Produkt enthält den folgenden Wortlaut:Na výrobku musí být uvedena tato informace:
Die Beihilfe muss einem kulturellen Produkt zugute kommen.Podpora je určena na projekt v oblasti kultury.
die Form, in der das Produkt in den Verkehr gebracht wird,forma, ve které je biocidní přípravek dodáván na trh,
das umgefallene Produkt entfernen oder den Stau auflösen.vyjměte převrhnutý produkt nebo uvolněte zahlcení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Produkteprodukty
Produktionvýroba
Holzproduktvýrobky ze dřeva
Reproduktionreprodukování
laufende Produktionkontinuální výroba
audiovisuelle Produktionaudiovizuální produkce
handwerkliche Produktionřemeslná výroba
audiovisuelle Koproduktionaudiovizuální koprodukce
alternative Agrarproduktionalternativní zemědělská výroba
Produktion (in t)Výroba (v tunách)
Produktionspreis der UnionProdukční cena Společenství
Produktion aus Aquakulturenrybářská výroba
Produktionskapazität (in t)Výrobní kapacita (v tunách)
Produktions- und Hilfsmittelvýrobní a pomocné prostředky
Bruttowertschöpfung und BruttoinlandsproduktHrubá přidaná hodnota a hrubý domácí produkt
Benennung des Produktsoznačení výrobku
Sicherheit des Produktsbezpečnost výrobku
Art des Biozidprodukts,typ biocidního přípravku;
Preis für Agrarproduktecena zemědělských výrobků
Ernte von Naturproduktensběr přírodních produktů
Produktive Stunden pro JahrPočet produktivních hodin za rok
Produktion für die EigenverwendungProdukce pro vlastní konečné užití
PRODUKTIONS- UND IMPORTABGABEN (D.2)DANĚ Z VÝROBY A Z DOVOZU (D.2)
Produktionskosten je Einheit (EUR/m2)Jednotkové výrobní náklady (EUR/m2)
Produktdatenblatt für elektrische LampenInformační list elektrických světelných zdrojů
Produktkennziffer (UPI), noch festzulegenspecifický identifikační kód produktu, bude definován
Grundsätze für die Wertschöpfung und das BruttoinlandsproduktZásady pro přidanou hodnotu a HDP
Angaben zum (aktiven implantierbaren) Gerät bzw. MedizinproduktÚdaje o (aktivním implantabilním) zdravotnickém prostředku
Biologische Eigenschaften des Mikroorganismus in dem BiozidproduktBiologické vlastnosti mikroorganismu v biocidním přípravku
Automaten für feste ProdukteAutomaty na pevné výrobky
Bestände in % der ProduktionZásoby jako % z výroby
bei bestehenden Produkten undu existujících výrobků a
Welche Produkte werden ersetzt?Jaké výrobky nahradí?
Viton – Pflanzliche Produkte,Viton – rostlinné výrobky,
Eier und Eiprodukte, verarbeitetZpracovaná vejce a vaječné výrobky
die Zulassung von Biozidprodukten;povolování biocidních přípravků;