"Preis" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Preiscena
Preisceny

Beispieltexte mit "Preis"

freier Preisvolná cena
gemischter Preissmíšená cena
reduzierter Preissnížená cena
garantierter Preiszaručená cena
diskriminierender Preisdiskriminační cena
Preis je Einheitjednotková cena
Preis frei Grenzecena franko hranice
Preis ohne Steuercena bez daně
Preis für Agrarproduktecena zemědělských výrobků
Preis frei an Bordcena fob
Preis je Einheit (Watt),ceny za jednotku (ve wattech),
Preis des Bauteils in Eurocena součásti v euro
Preis der gleichartigen WareCena obdobného produktu
Preis der öffentlichen InterventionCena v rámci veřejné intervence
Preis der Unionsverkäufe je EinheitJednotková cena prodeje v Unii
Preis ergänzende Vereinbarung März 2010Hodnota dle dodatku ke smlouvě z března 2010
im Voraus festgesetzter Preispředem stanovená cena
Angebotsseite: Wettbewerb bei Volumen und PreisNa straně nabídky: soutěž s ohledem na objem a cenu
Für Gelegenheitskäufe nach Artikel 50 Ziffer h gezahlter Preis.Cena zaplacená za příležitostné koupě podle čl. 50 písm. h).
In diesem Fall handelt es sich dabei um den internationalen Preis.V tomto případě mezinárodní cenou.
Dennoch liegen die Preise der Gemeinschaftshersteller weiterhin erheblich unter einem nicht schädigenden Preis.Ceny producentů Společenství však zůstávají výrazně pod cenou v situaci bez újmy.
vorkalkulierter Preis des Bauteilspředběžně kalkulovaná cena součásti
vorkalkulierter Preis des BauteilsPředběžná kalkulace ceny součásti
Durchschnittlicher Preis (in EUR/m2)Průměrná cena v EUR/m2
Qualität, Preis und homogene GüterKvalita, cena a homogenní produkty
den Preis der Kapazität (Währung/MW),cenu za kapacitu (měna/MW),
Repräsentativer Preis je 100 kg EigengewichtVýše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu
Durchschnittlicher Preis der subventionierten Einfuhren:Průměrná cena subvencovaného dovozu:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Preisüberwachungřízení cen
Preisunterschiedcenová nerovnost
Preisfestsetzungdohodnutí cen
Preisschwankungpohyb cen
Preisbildungtvorba cen
garantierter Mindestpreiszaručená minimální cena
repräsentativer Marktpreisreprezentativní tržní cena
gemeinsame Preispolitikspolečná cenová politika
staatliche Preisfestsetzungurčování maximálních cen státem
Preisneubewertung von WertpapierenZměny ocenění cenných papírů
Angleichung der Preiseharmonizace cen
Verkauf mit Preisnachlassprodej se slevou
Veröffentlichung der Preisezveřejňování cen
Ausschließlich zu Vorjahrespreisen.Pouze v cenách předchozího roku.
Ausgleichsenergiepreise pro Ausgleichsenergiezeiteinheit;zúčtovací ceny odchylky za jednotlivé regulační intervaly;
Preise der Einfuhren aus KasachstanCena dovozu z Kazachstánu
Preise bei der Ausfuhr in DrittländerCeny vývozu do třetích zemí
Preisberichterstattung auf dem ZuckermarktOznamování cen na trhu s cukrem
Preisnachlässe und Mengenrabatte insgesamt,celkových slev a rabatů.
Preisfestsetzung, Risiko- und EinnahmenteilungStanovení cen, sdílení rizik a výnosů
Preis der erworbenen Ware oder Dienstleistung;cena zakoupeného zboží nebo služby;
Preisniveau als Ergebnis nachfolgender AusschreibungenVýše cen vyplývající z následných nabídkových řízení
die Höhe der Preisobergrenze;výši maximálního limitu;
Andere Preis- und VolumenindizesDalší cenové a objemové indexy
Die Preise werden veröffentlicht.Ceny se zveřejní.
Durchschnittliche Verkaufspreise je TonnePrůměrné prodejní ceny za tunu
Arbeitnehmerentgelt (zu jeweiligen Preisen)Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách)
Auslösepreise für den LagerhaltungsmechanismusCeny spouštějící mechanismus skladování
Bruttoanlageinvestitionen (zu jeweiligen Preisen)Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách)