"Politik" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Politikpolitika

Beispieltexte mit "Politik"

öffentliche Politikveřejná politika
internationale Politikmezinárodní politika
Politik der Zusammenarbeitpolitika spolupráce
Politik im audiovisuellen Bereichaudiovizuální politika
Politik der chinesischen RegierungExistence politiky čínské vlády
Politik der Union zur Bekämpfung der Verbreitung leichter WaffenPolitika Unie v boji proti šíření lehkých zbraní
EU-Politik - nationale Politikpolitika EU – vnitrostátní politika
Instrument für Analyse und PolitikRámec pro analýzu a politiku
Die Ratingagenturen begründen in diesem Fall ihre diesbezügliche Politik.Ratingová agentura vysvětlí zvolený postup.
das Partnerland verfolgt eine auf Stabilität ausgerichtete makroökonomische Politik.partnerská země má zavedenu makroekonomickou politiku, která je orientována na stabilitu.
Verbesserung der Einbeziehung von Umwelt- und Klimabelangen sowie Kohärenz der Politik.zlepšení integrace a soudržnosti politiky v oblasti životního prostředí a klimatu.
die effektive Ausführungsrate der Haushaltsausgaben für die entsprechende Maßnahme oder Politik.údajů o rozpočtovém objemu operativních výdajů odpovídajících danému opatření nebo politice.
Vorbereitende Maßnahme — Europäische Union-Asien — Integration der Konzeption und der Durchführung von PolitikPřípravná akce – Evropská unie–Asie – Integrace politiky a postupů
Ausweitung der Politik auf PrivatbankenRozšíření politiky na soukromé banky
fordert die EIB nachdrücklich auf, diese Politik umzusetzen;naléhavě vyzývá EIB, aby tuto politiku prováděla;
Einhaltung der Politik und des Rechts der Europäischen UnionSoulad s politikami a právními předpisy Unie
Beschreibung der Politik für die Meldung von Ratings von TochterunternehmenPopis postupu, pokud jde o předkládání ratingů dceřiných společností.
Formulierung und Umsetzung einer Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums.Vytvořit a zahájit provádění politiky rozvoje venkova.
Beschreibung der Politik der Ratingagentur für beauftragte und unbeauftragte Ratings.Popis postupu ratingové agentury, pokud jde o vyžádané a nevyžádané ratingy.
Maschinelle Übersetzungen sind ein wesentliches Element der Politik der Europäischen Union.Strojové překlady jsou jedním z hlavních prvků politiky Evropské unie.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Agrarpolitikzemědělská politika
Ernährungspolitikpotravinová politika
Bankpolitikbankovní politika
Haushaltspolitikrozpočtová politika
Handelspolitikobchodní politika
nationale Agrarpolitiknárodní zemědělská politika
regionale Agrarpolitikregionální zemědělská politika
Gemeinsame Agrarpolitikspolečná zemědělská politika
gemeinsame Handelspolitikspolečná obchodní politika
gemeinsame Fischereipolitikspolečná rybářská politika
Geld- und Kreditpolitikměnová politika
Risikomanagementziele und -politikCíle a zásady řízení rizik
Industriepolitik der EUprůmyslová politika EU
Forschungspolitik der EUvýzkumná politika EU
Annäherung der Politikensbližování politik
Beschäftigungspolitik der EUpolitika zaměstnanosti EU
Beschreibung der Dividendenpolitik.Popis dividendové politiky.
Politikbereiche im Überblick vorgesehen ist.Politické informační listy.
G. Entwicklung der KMU-PolitikG. Rozvoj politiky pro malé a střední podniky
Anpassung der Mittel für die KohäsionspolitikÚpravy přídělů na politiku soudržnosti
Zweck und Grundsätze der RückforderungspolitikÚčel a zásady politiky navrácení podpory
Allgemeine Bestimmungen der Gemeinsamen AgrarpolitikObecná ustanovení o společné zemědělské politice
Kurzüberblick über die bisherige RückforderungspolitikStručná historie politiky navrácení podpory
LEBENSMITTELSICHERHEIT SOWIE VETERINÄR- UND PFLANZENSCHUTZPOLITIKBEZPEČNOST POTRAVIN, VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÁ POLITIKA
In geteilter Mittelverwaltung finanzierte Maßnahmen zur integrierten MeerespolitikOpatření týkající se integrované námořní politiky financované v rámci sdíleného řízení
Abkommen über die Sozialpolitik (EU)Úmluva o sociální politice (EU)
eine Beschreibung der Revisionspolitik,popis revizní politiky,
Forschung und andere interne PolitikbereicheVýzkum a jiné vnitřní politiky
Anzahl neuer Initiativen und Politikergebnisse.počet nových iniciativ a výsledků politiky.
Berichterstattung über Politiken und MaßnahmenPodávání zpráv o politikách a opatřeních
Generaldirektion Interne Politikbereiche (GD IPOL)Generální ředitelství pro vnitřní politiky (GŘ IPOL)
Schwerpunktbereiche des Teilprogramms "Klimapolitik"Prioritní oblasti podprogramu pro oblast klimatu