"Phase" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Phaseetapa

Beispieltexte mit "Phase"

Phase 2: EntwicklungFáze 2 – Vývoj
Phase II: Zubereitung des TeigesDruhá fáze: příprava těsta
Phase I: Zubereitung der GriebencremePrvní fáze: příprava škvarkové směsi
Phase 2B (die Arbeiten haben noch nicht begonnen):fáze 2B (nezahájena):
Phase in der Fischerei-/Vermarktungskette (wann und wo tritt das Risiko auf)Krok v řetězci rybolovu / uvádění na trh (kdy a kde se riziko objevuje)
Phase 2 (abgeschlossen, nachdem das förmliche Prüfverfahren eingeleitet wurde):fáze 2 (dokončena po zahájení formálního vyšetřovacího řízení):
Entgaser für die mobile Phase.odplyňovače mobilní fáze,
Die Maschine schaltet auf Home-Stop Phase.Stroj se přepne do fáze Domů-stop.
Propionitril, reinst oder HPLC-Qualität (z. B. ROMIL, Cambridge, Vereinigtes Königreich) zur Verwendung als mobile Phase.Propionitril nejvyšší čistoty nebo čistoty pro HPLC (například ROMIL, Cambridge, Spojené království), který se použije jako mobilní fáze.
erste Phase der WWUprvní fáze HMU
zweite Phase der WWUdruhá fáze HMU
dritte Phase der WWUtřetí fáze HMU
Laufzeit von Phase 3,trvání fáze 3;
Stromaufnahme jeder Phase messen.Změřte proudový odběr v každé fázi.
Bewertung der dritten Phase und Weiterführung von LIFEHodnocení třetí fáze a pokračování nástroje LIFE
Die in Phase 1 erstellten Unterlagen umfassen Folgendes:Výsledky fáze 1 zahrnují:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Phasenfolge falsch leuchtetnesprávné pořadí fází
Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris)Fazole obecné (Phaseolus vulgaris)
Bohnen (Vigna-Arten, Phaseolus-Arten)Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten):Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):
Phasen der Lebensdauer der MaschineFáze životnosti stroje
Phasen des Stecker mit Schraubendreher wenden.Pomocí šroubováku zaměňte fáze konektoru.
Überwachung in der VorlaufphaseMonitoring během fáze rozběhu
Wirtschaft in einer Übergangsphasehospodářství v přechodném období
Finanzielle Beteiligung in der AnfangsphasePříspěvek na náklady zakládání regionálních poradních sborů
Bewertung des Konzepts und Frage-und-Antwort-PhaseFáze vyhodnocení koncepčního dokumentu a otázek a odpovědí
Messample bei Aufnahme von allen Messsamples in einer Messphasevzorek měření při zaznamenávání všech vzorků měření za určitou fázi měření
Pflicht zur Unterrichtung der Überwachungsbehörde über alle Beihilfen an das begünstigte Unternehmen während der UmstrukturierungsphasePotřeba uvědomit Úřad o jakékoli podpoře poskytované přijímacímu podniku v období restrukturalizace
Die Betriebsphase des EGNOS-SystemsFáze využívání programu EGNOS
Verschiedene Phasen eines LastpunktesJednotlivé fáze kritického bodu zatížení
Unterstützung in der Vorproduktionsphase:podpora přípravné fáze:
Belastungsphasen und hydraulische BeschickungFáze zatížení a hydraulický přívod
Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasenbezpečnostní pokyny v určitých provozních fázích
Sicherheitshinweise zu bestimmten BetriebsphasenBezpečnostní pokyny v určitých provozních fázích
Definitionsphase oder Durchführbarkeitsstudien …Stadium definování nebo studie proveditelnosti: …