"Panama" auf Tschechisch


PanamaPanama


Beispieltexte mit "Panama"

Gilt für Zentralamerika mit Ausnahme von Panama.Použije se pro středoamerické země kromě Panamy.
Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.Dvě celní kvóty se poskytují výlučně Panamě.
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Sierra Leone, Panama [NAFO])není známo (poslední známé vlajky: Sierra Leone, Panama [NAFO])
Bei der Kommission gingen Anträge der Republik El Salvador, der Republik Guatemala und der Republik Panama ein.Komise obdržela žádost Salvadorské republiky, Guatemalské republiky a Panamské republiky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

PanamakanalPanamský průplav
Einschließlich ehemalige Panamakanal-Zonezahrnuje bývalé Panamské průplavové pásmo
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, Belize)není známo (poslední známé vlajky: Panama, Belize)