"Ordner" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ordnersložka
Ordneradresář

Beispieltexte mit "Ordner"

Unterlegter Labels oder Ordner können direkt umbenannt werdenBarevně podložená návěstí nebo složky je možno přejmenovat přímo
Alle erfassten und angelegten Daten werden im folgenden Ordner abgelegtVšechna pořízená a založená data se ukládají v následující složce
Diese bauteilspezifischen Ordner enthalten alle Daten des entsprechenden Nests.Tyto složky specifické pro jednotlivé díly obsahují všechna data příslušné pozice.
Im Ordner Nest sind die einzelnen Bauteilvarianten abgelegt, welche geschweißt werden.Ve složce Nest jsou uloženy jednotlivé varianty dílů, které se svařují.
Der Ordner LQ_bu (in Abb. 1 nicht ersichtlich) beinhaltet die backups bei Softwarteupdates.Složka LQ_bu (na obr. 1 není zobrazena) obsahuje zálohy při aktualizaci softwaru.
Dokumentationen der Hersteller sind Bestandteil dieser Betriebsanleitung und in einem separaten Ordner enthalten.Dokumentace výrobců je součástí tohoto provozního návodu a naleznete ji v samostatném pořadači.
Um komplexere Ablaufprogramme übersichtlich zu halten, können mehre Fügebefehle in einem Ordner () zusammengefasst werden.Několik různých připojovacích příkazů si také lze sloučit do jedné složky (), a zachovat si tak přehlednou strukturu i u složitějších procesních programů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zusatzinfo Ordnerrückendodateč. informace
Ordner, Schnellhefter, Einbände (andere als Buchhüllen) und AktendeckelRychlovazače (jiné než knižní desky), desky a spisové mapy
Ordner, Schnellhefter, Einbände und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe (ohne Buchhüllen)Rychlovazače, desky a spisové mapy, z papíru nebo lepenky (kromě knižních desek)
Öffnet einen neuen Ordner; Text kann direkt eingegeben werdenOtevře novou složku; text je možno zadat přímo
Mechaniken für Schnellhefter oder Aktenordner aus unedlen MetallenPotřeby pro rychlovazače nebo šanony z obecných kovů
Register, Hefte, Ordner, Durchschreibesätze, aus Papier oder PappeRejstříky, účetní knihy, rychlovazače, tiskopisy a jiné kancelářské potřeby, z papíru nebo lepenky
Die Datenblätter sind alphabetisch geordnet in den Fremdgeräteordnern zu finden.Datové listy jsou uspořádány abecedně a jsou uloženy v pořadačích přístrojů jiných výrobců.
Computerkenntnisse, die das Kopieren oder Verschieben von Dateien oder Ordnern ermöglichen;znalosti práce na počítači – kopírování nebo přesunování souboru či složky,
Hierzu wird ein Jahres und Monatsordner angelegt, indem 2 verschiedene Tagesdateien angelegt werden.K tomuto účelu se založí složka roku a měsíce, ve které se pak zakládají 2 různé denní soubory.
Mechaniken für Schnellhefter oder Aktenordner, Heftklammern und ähnliches Büromaterial, aus unedlen MetallenPotřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní spony a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů