"Niveau" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Niveauhladina

Beispieltexte mit "Niveau"

Seine Kerntätigkeit bestehe in der Anwerbung und Weiterentwicklung von Spielern auf jedem Niveau.K hlavní činnosti svazu patří nábor a rozvoj hráčů na všech úrovních.
Arbeitsproduktivität, Bildungsniveau und der Zugang zur Weiterbildung sind nach wie vor auf einem besonders niedrigen Niveau.Zvlášť nízká je úroveň produktivity, celková úroveň dosaženého vzdělání a přístup k odbornému vzdělávání.
dem Niveau der Aufgaben und Zuständigkeiten des Bediensteten;úroveň úkolů a povinností zaměstnance,
Der Verbrauch in der EU hat das Niveau von 2008 noch nicht wieder erreicht.Spotřeba v EU se dosud nevrátila na úroveň z roku 2008.
der Kabeljaufang auf das niedrigstmögliche Niveau verringert werden sollte,odlovy tresky obecné měly být sníženy na nejnižší možnou úroveň,
Deshalb bewegte sich die Produktion im UZ ungefähr auf demselben Niveau wie 1998.Následkem toho byla výroba během OŠ přibližně na stejné úrovni jako v roce 1998.
das Einfuhrvolumen in einem beliebigen Jahr ein bestimmtes Niveau überschreitet ("Auslösungsvolumen").objem dovozu v kterémkoli roce překročí určitou úroveň („spouštěcí objem“).
Daher resultiert eine Preisunterbietung selbst auf niedrigem Niveau in Preisdruck für die Gemeinschaftshersteller.Následkem toho vede i menší cenové podbízení k poklesu ceny pro producenty Společenství.
die Beifänge weitestgehend eingeschränkt oder auf das niedrigstmögliche Niveau verringert werden sollten, und/odervedlejší úlovky měly být minimalizovány nebo sníženy na nejnižší možnou úroveň nebo

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Niveauschalterpřepínač úrovní
Niveauschalterhladinováý spínač
Bewertung der FörderungsniveausHodnocení úrovní financování
Niveau-Messwertgeber für die PrüfbehälterHladinoměr zkušebních nádrží
Niveau-Messwertgeber im Gehäuse (Füllstandsregelung)Hladinoměr v pouzdře (regulace výšky hladiny)
Niveausonden zur Füllstandsüberwachung und Nachspeiseregelung.Sondy ke sledování hladiny a regulaci doplňování.
den GSVP-Lehrgang auf hohem Niveau,vyšší kurz o SBOP;
Preisniveau als Ergebnis nachfolgender AusschreibungenVýše cen vyplývající z následných nabídkových řízení
wobei C = 1,96 bei einem Vertrauensintervall auf 95-%-Niveau.kde C = 1,96 v případě intervalu spolehlivosti na úrovni 95 %.
Diverse Niveaustandsgeber überwachen die korrekte Füllmenge.Správné množství náplně je hlídáno různými hladinovými čidly.
Die durchschnittlichen Lohnniveaus stiegen im Bezugszeitraum um 15 %.Průměrná úroveň mezd se během posuzovaného období zvýšila o 15 %.
Einführung zwingender Überwachung auf der Grundlage von Kapitalisierungsniveaus;zavedení povinného dohledu založeného na úrovni kapitalizace;
Das Produktivitätsniveau, insbesondere die Stundenproduktivität, ist weiterhin relativ niedrig.Úroveň produktivity, zejména ve vyjádření na hodinu práce, je i nadále poměrně nízká.