"Mittel" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Mittelpostředek

Beispieltexte mit "Mittel"

eigene Mittelvlastní zdroje
zusätzliche Mitteldodatečné zdroje
Mittel des HaushaltsjahresProstředky na daný rozpočtový rok
Mittel gegen Infektionen/Antibiotika“antiinfektiva/antibiotika“
Art der MittelDruhy prostředků
Das geometrische Mittel.Geometrický průměr.
Diese Mittel dienen:Tato přidělená částka bude použita k financování:
Mittel zur Deckung der Kosten;zdroje použité k pokrytí nákladů,
Mittel innerhalb eines Kapitels,převody prostředků v rámci kapitol;
Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten“antiparazitika/antiparazitika zevní“
Mittel für Personalausgaben können nicht übertragen werden.Prostředky týkající se výdajů na zaměstnance přenášet nelze.
Mittel aus nicht an die Aktionäre ausgeschüttetem Einkommen;prostředky ze zisku nerozděleného akcionářům;
Mittel für das Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit"Prostředky pro cíl Evropská územní spolupráce
Mittel für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen ZusammenhaltProstředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost
Artikel 10 Art der MittelČlánek 10 Druhy prostředků
der Verfügbarkeit der Mittel.byly k dispozici potřebné prostředky.
Eigenmittel und übertragene MittelVlastní zdroje a přenesené prostředky
Übertragung der jährlichen MittelPřenos ročních prostředků
Die Beihilfe ist ein geeignetes MittelPodpora je přiměřeným nástrojem
Verwaltungsmittel sind nichtgetrennte Mittel.Správní prostředky jsou nerozlišené.
Artikel 11 Rechnungsführung für Einnahmen und MittelČlánek 11 Účtování příjmů a prostředků
Diese Mittel sind bestimmt für:Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:
Formen und Mittel der ZusammenarbeitFormy a prostředky spolupráce
Diese Mittel werden vorrangig verwendet.Tyto prostředky musí být použity přednostně.
elektronische Mittel gemäß Artikel 22;elektronické prostředky v souladu s článkem 22;
elektronische Mittel gemäß Artikel 40;elektronické prostředky v souladu s článkem 40;
Staatliche Mittel und selektiver VorteilStátní prostředky a selektivní výhoda
Aufschlüsselung dieser Mittel für Personalausgaben:Rozdělení těchto prostředků na výdaje zaměstnanců je následující:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Reinigungsmittelčisticí prostředky
Löschmittelhasicí prostředky
Mitteldruckschlauchstředotlaká hadice
Mittelwertstřední hodnota
Mittelwertestřední hodnoty
Mittelmeerraum (EU)oblast Středomoří (EU)
mittelfristiger Kreditstřednědobý úvěr
mittelfristige Prognosestřednědobá prognóza
mittelfristige Finanzierungstřednědobé financování
benötigte Hilfsmittelpotřebné pomůcky
behandeltes Lebensmittelzpracované potraviny
verderbliches Lebensmittelzboží podléhající zkáze
verzehrfertiges Lebensmittelhotové potraviny
landwirtschaftliches Betriebsmittelzemědělské výrobní prostředky
Hilfsmittel, -medienpomocné prostředky a média
östliches Mittelenglandvýchodní Midlands
westliches Mittelenglandzápadní Midlands
unmittelbare Anwendbarkeitpřímá aplikovatelnost
landwirtschaftlicher Mittelbetriebstřední zemědělský podnik
Mittel- und Osteuropavýchodní Evropa
Mittelausstattung und DauerRozpočet a doba trvání
Mittelwert im StichprobenzeitraumPrůměr za vzorkovací období
mittels einer Auftragsbekanntmachung;prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
Mitteilungspflicht der LebensmittelunternehmerInformační povinnost provozovatelů v potravinářství
Produktions- und Hilfsmittelvýrobní a pomocné prostředky
Futtermittel und LebensmittelKrmiva a potraviny
Aufschlüsselung der HaushaltsmittelRozdělení rozpočtu
Dünge- und BodenverbesserungsmittelHnojiva a prostředky na zlepšování půdy
Andere zubereitete HaarbehandlungsmittelPřípravky na vlasy j. n.
Hilfsmittel für Behindertepomůcky pro postižené osoby
Geschichte des Mittelaltershistorie středověku
Produkt der Futtermittelindustrieprůmyslově vyráběná krmiva
Landwirtschaft des Mittelmeerraumeszemědělství středomořské oblasti
Trennmitteldosierung in Druckgießereiendávkování separačních prostředků ve slévárnách s tlakovým litím
Mittelübertragung an den ELERPřevod do EZFRV
mittel- und osteuropäische Länderzemě střední a východní Evropy
mittelschwere oder schwere Turbulenz odermírná či silná turbulence nebo
mittelschwere oder schwere Vereisung odermírná či silná námraza nebo
Mittelausstattung der Europäischen ÄmterProstředky evropských úřadů
Mittelübertragungen auf den nächsten ZeitraumProstředky přenesené do dalšího období
Mittelbindungen, Zahlungen und WiedereinziehungenRozpočtové závazky, platby a zpětně získávané prostředky
Farben, Lacke und Lösungsmittelbarvy, laky a rozpouštědla
Doppelklick auf das LastaufnahmemittelDvojité poklepání na přepravní prostředek
Einnahmen und traditionelle EigenmittelPříjmy a tradiční vlastní zdroje
Vorbereitungen und benötigte HilfsmittelPříprava a potřebné pomůcky
Andere synthetische organische FarbmittelOstatní syntetická organická barviva
Spurenelemente, Bindemittel und TrennmittelStopové prvky, vázací a protispékavé látky
Homogenisierte und diätetische NahrungsmittelHomogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny
Union für den MittelmeerraumUnie pro Středomoří
Lage des Schmiermittelbehälters: …Umístění nádrže maziva: …
nicht brennbare Lösungsmittel verwendenpoužijte nehořlavá rozpouštědla
Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmittelnveřejná doprava
Futtermittelzusatzstoffe gemäß Anhang VI.“doplňkové látky uvedené v příloze VI.“
Unabhängigkeit in der Nahrungsmittelversorgungpotravinová nezávislost
Europäische Behörde für LebensmittelsicherheitEvropský úřad pro bezpečnost potravin