"Mikrofinanzierung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Mikrofinanzierungmikrofinance

Beispieltexte mit "Mikrofinanzierung"

Unterprogramm Mikrofinanzierung und soziales UnternehmertumOsa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání
Neben den allgemeinen Zielen gemäß Artikel 4 lauten die Einzelziele des Unterprogramms Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum wie folgt:Kromě obecných cílů stanovených v článku 4 má osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání rovněž tyto specifické cíle:
Die Mikrofinanzierung und die Unterstützung sozialen Unternehmertums sollten potentielle Begünstigte erreichen und lang anhaltende Wirkungen haben.Mikrofinancování a podpora sociálního podnikání by měly dosáhnout až k potenciálním příjemcům a měly by mít dlouhodobý dopad.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Mikrofinanzierungen für Personen und Kleinstunternehmen;mikrofinanční prostředky pro osoby a mikropodniky;
Mikrofinanzierungen für sozial schwache Gruppen und für Kleinstunternehmen:mikrofinancování pro zranitelné skupiny a mikropodniky:
Ebenfalls sollen mit ihnen Mikrofinanzierungsprogramme finanziert werden.Jsou určeny také na pokrytí na poskytování podpory pro programy mikroúvěrů.
Verbesserung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von Mikrofinanzierungen für:zvyšovat přístup k mikrofinancování a jeho dostupnost pro:
Als erster Schritt haben das Europäische Parlament und der Rat im Jahr 2010 das Mikrofinanzierungsinstrument eingerichtet.Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.