"Messgerät" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Messgerätměřidla a měřicí zařízení
Messgerätměřič

Beispieltexte mit "Messgerät"

Es kann jeweils nur ein Messgerät betrieben werden.Provozovat je možno vždy jen jeden měřicí přístroj.
Spannungsfreiheit mit einem zweipoligen Messgerät prüfen.S pomocí dvoupólového měřicího přístroje zkontrolujte, zda je napětí v zařízení opravdu nulové.
Vorbeugende Leistungsmessung mit externem Messgerät (2 mal pro Jahr) empfohlenDoporučujeme preventivní měření výkonu laseru (2x ročně) externím měřicím přístrojem.
Die Einbaustelle für das Messgerät muss vor Beginn der Montage präpariert werden.Místo instalace měřicího přístroje musí být před započetím montáže připraveno.
Die Riemenvorspannung muss bei Montage mit einem Messgerät genau eingestellt werden.V rámci montáže je nutno s pomocí měřicího přístroje přesně seřídit předepnutí tohoto řemene.
Sehen Sie den Einbauort von Regeleinrichtungen insbesondere bei gasförmigen hinter dem Messgerät vor.Pamatujte na umístění regulačních zařízení za měřicím přístrojem, obzvláště u plynů.
Mit einem speziellen Messgerät durchgeführte geophysikalische Messung entlang der Achse eines Bohrlochs.Geofyzikální měření podél osy vrtu prováděné pomocí speciálního karotážního zařízení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Herzfrequenzmessgerät, bestehend aus:Měřič tepu (pulsoměr) tvořený:
Messgeräte (indicator heads/balancing instrumentation), konstruiert oder geändert für den Einsatz in Maschinen, erfasst von Unternummer 2B119a.indikační hlavice konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v položce 2B119.a.
Prozesszeitenüberwachung, Chargen- Stichprobenmessungen mit TransmissionsmessgerätSledování doby procesu, namátkové měření vzorků z šarže pomocí přístroje k měření přenosu
Wartung und Reinigung des MessgerätesÚdržba a čištění měřicího přístroje
Die Messgeräte sind betriebsbereit und eingestelltMěřicí přístroje se nacházejí ve stavu provozní pohotovosti a jsou nastaveny na správné hodnoty
Längenmessgeräte mit einer der folgenden Eigenschaften:přístroje pro měření 'lineární změny polohy', které mají některou z dále uvedených charakteristik:
Anhang 8 — Messverfahren für die Prüfungen: MessgeräteausrüstungPříloha 8 – Postup měření při měřicích zkouškách: přístrojové vybavení
Sensor auf Schwalbenschwanzführung des Durchflussmessgerätes schiebenPosuňte čidlo na rybinovém vedení průtokoměru
Blutdruckmessgeräte (einschließlich Sphygmomanometer, Tensiometer, Oszillometer)Přístroje a zařízení na měření krevního tlaku (včetně tonometrů, tenzometrů, oscilometrů)
Elektronische Durchflussmesser (ohne Versorgungsmessgeräte, hydrometrische Messflügel)Elektronické průtokoměry (kromě měřičů dodávky, hydrometrických lopatkových koles)