"Merkmale" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Merkmalecharakteristické rysy

Beispieltexte mit "Merkmale"

Merkmale der Frucht:Vlastnosti plodu:
Merkmale des LuftkühlsystemsCharakteristiky vzduchového chladicího zařízení
Merkmale der ESVG-2010-KonzepteCharakteristické rysy pojetí ESA 2010
Merkmale der Beihilfemaßnahmen:Vlastnosti opatření podpory:
tektonisch strukturelle Merkmaletektonické a strukturální prvky
Merkmale des gewählten Instruments;charakteristika zvoleného nástroje;
Merkmale des Wirtschaftszweigs bzw. der Branche.charakteristiky daného sektoru nebo výrobního odvětví.
Merkmale zur Definition der Familie in Betrieb befindlicher FahrzeugeParametry definující rodinu vozidel v provozu
Merkmale eines weltraumgestützten Beobachtungssystems gemäß Artikel 13Vlastnosti systému pro pozorování z vesmíru uvedené v článku 13
Merkmale leistungsorientierter Versorgungspläne und der damit verbundenen RisikenCharakteristiky plánů definovaných požitků a rizika s nimi spojená
Merkmale der seitlichen Schutzeinrichtung (Abmessungen und ihre Verbindungen): …Vlastnosti BOZ (rozměry a jeho upevnění) …
Merkmale von Instrumenten, die eine Rekapitalisierung des Instituts behindern könnten,vlastnosti nástrojů, které by mohly bránit rekapitalizaci instituce;
alluviale und fluviale Merkmalealuviální a fluviální prvky
Messung der akustischen MerkmaleMěření charakteristik zvuku
Neigungs- und Gravitations merkmalesvahové a gravitační prvky
Behandelte Themen und ihre MerkmaleTémata a jejich charakteristiky
Einarbeitungshinweise und besondere MerkmalePokyny k zapracování a zvláštní charakteristiky
Liste thematischer Klassifikationen für geologische Merkmale.Seznam tematických klasifikací geologických prvků.
glaziale, fluvioglaziale, glaziolakustrische und glaziomarine Merkmaleglaciální, glacifluviální, glacilimnické a glacimarinní prvky
Erforderliche Merkmale der OberflächePožadované vlastnosti povrchu
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennenPokud ano, uveďte rysy nesplňující požadavky
Typische Merkmale einer InvestmentgesellschaftTypické znaky investiční jednotky
Wesentliche Merkmale von SchuldverschreibungenHlavní vlastnosti dluhových cenných papírů:
KAPITEL 1 ALLGEMEINE MERKMALE UND GRUNDPRINZIPIENKAPITOLA 1 OBECNÉ RYSY A ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Sie müssen die sortentypischen Merkmale aufweisen.Musejí vykazovat znaky typické pro odrůdu.
der besonderen Merkmale des betreffenden Erzeugnisses;zvláštní vlastnosti dotčeného produktu;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beschreibung der HauptmerkmalePopis hlavních znaků
Erkennungsmerkmale der WarenCharakteristické znaky zboží
Auftreten von BergbaumerkmalenVýskyt charakteru těžby
HAUPTMERKMALE VON SATELLITENKONTENHLAVNÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY SATELITNÍCH ÚČTŮ
Hauptmerkmale der Beihilfemaßnahme:Hlavní prvky opatření podpory jsou:
Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf dem Bauteil/der selbstständigen technischen Einheit vorhanden [1]:Způsob označení typu, je-li na konstrukční části / samostatném technickém celku vyznačen [1]:
Merkmale, die mit ‚NS‘ gekennzeichnet sind, werden in den entsprechenden Mitgliedstaaten als unbedeutend eingestuft.U ukazatelů označených písmeny ‚NS‘ se má za to, že v příslušných členských státech nejsou významné.
Merkmale des gewählten Instruments einschließlich Grad der Nachrangigkeit; Risiko und sämtliche Zahlungsmodalitäten [11];charakteristika zvoleného nástroje včetně míry jeho podřízenosti; riziko a všechny způsoby platby [11];
Anhang 6 — FarbmerkmalePříloha 6 – Kolorimetrické specifikace
nivale, periglaziale und Permafrostmerkmalenivální, periglaciální a permafrostové prvky
marine, litorale und in Küstenfeuchtgebieten auftretende Merkmalemořské, litorální a pobřežní mokřadní prvky
Physikalische und chemische Eigenschaften sowie organoleptische MerkmaleFyzikální, chemické a organoleptické vlastnosti
Mindestanforderungen und Verfahren für die Kontrolle der besonderen MerkmaleMinimální požadavky a postupy pro kontrolu zvláštní povahy
eines der folgenden Merkmale:jednu z následujících dvou vlastností:
Feld 13: Erkennungsmerkmale der WarenKolonka 13: Charakteristické znaky zboží
Beschreibung (inklusive typische Merkmale)Popis (včetně charakteristických znaků):
Beschreibung der Hauptmerkmale des Projekts.Popis hlavních rysů projektu.
Hauptmerkmale des elektrischen AntriebssystemsZákladní vlastnosti elektrického hnacího ústrojí
Risikomerkmale der einzelnen Verbriefungspositionen,rizikové charakteristiky jednotlivých sekuritizovaných pozic;
Arten von anthropogenen geomorphologischen Merkmalen.Typy antropogenních geomorfologických prvků.