"Menge" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Mengemnožství
Mengespousta

Beispieltexte mit "Menge"

Menge (Spalte Q)Množství (sloupec Q)
Menge (in Kilogramm).množství v (kg).
Menge in KontingentseinheitenMnožství v jednotkách objemu kvóty
Menge K2O in MineraldüngernMnožství K2O v použitých minerálních hnojivech
Menge P2O5 in MineraldüngernMnožství P2O5 v použitých minerálních hnojivech
Menge (in Tonnen Nettogewicht)Množství (tuny v čisté hmotnosti)
Menge Brennstoff bzw. MaterialMnožství paliva nebo materiálu
Menge am Ende des RechnungsjahrsMnožství na konci účetního období
Menge (metrische Tonnen) in BuchstabenMnožství (v metrických tunách) slovy
Menge nach Messung des UltraschallzählersMnožství po změření ultrazvukovým vodoměrem
Zugang zu der zusätzlichen MengePřístup k dodatečnému množství
Lizenzerteilung für die beantragte Menge.Vydání pro množství uvedené v žádosti.
Zum Ändern von vordefinierten Auswahlfeldern aus einer MengeCo se týče upravování předem nadefinovaných výběrových polí z určitého celkového počtu
der Zuschlag betrifft die ganze oder einen bestimmten Teil der angebotenen Menge.výběr nabídky se musí týkat celku nebo jedné stanovené části nabízeného množství.
Diese Neuzuteilung erfolgt für die Einfuhr von Bananen im Rahmen der zusätzlichen Menge.K tomuto opětovnému přidělení se přistupuje v případě dovozu banánů v rámci dodatečného množství.
Die Mengen, für die Anträge auf Einfuhrlizenzen eingereicht worden sind, übersteigen die verfügbare Menge.Množství, na něž byly předloženy žádosti, jsou vyšší než množství, která jsou k dispozici.
Beantragte Menge in kgPožadované množství v kg
Die Menge des Rohstoffs.Množství komodity
Art und Menge der Waren,povahu a množství zboží;
die umzuladende Menge nach Arten;hmotnost podle druhů, které budou překládány,
Dieselbe Menge wie nach Fußnote 1.Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 1.
Dieselbe Menge wie nach Fußnote 2.Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 2.
die Menge CO2 aus diffusen Emissionenmnožství CO2 z přechodných emisí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fördermengedopravované množství
FördermengeneffizienzÚčinnost doprav. množství
Mengeneinheitmnožstevní jednotka
Rücklaufmengemnožství zpětného toku
Schmierölmengemnožství mazacího oleje
mengenmäßige Beschränkungkvantitativní omezení
bewerte Fördermengevyhodnocení dopravovaného množství
angelandete Fangmengevýtěžek výlovu
zusätzliche Fangmengevedlejší úlovek
verfügbare Energiemengedosažitelné zdroje energie
überwache Überströmmengekontrola přetékajícího množství
Messbereich Zulaufmengenregelungrozsah měření regulace přívod. množství
Ermittlung der EinfuhrmengeUrčení objemu dovozu
Maximal verfügbare DurchflussmengeMaximální dosažitelný průtok vody
Fangmenge nach Artenrybolov podle druhů
Fördermenge in Ordnungdopravované množství je OK
Betriebsstoffmengen — FlugzeugeZásoba paliva a oleje – letouny
Aufsummierung der Fördermengenwertesoučet hodnot dopravovaného množství
Beide Altersklassen zusammengerechnetPouze oba věkové intervaly celkem
Menge je Art in TonnenMnožství jednotlivých druhů v tunách
Menge der Partie in kg;velikost šarže v kg;
Menge, Marktanteil und PreiseObjem, podíl na trhu a ceny
Menge der Ausfuhrverkäufe (in 1000 m2)Objem prodeje na vývoz (1000 m2)
Menge (in Einheiten, ausgedrückt in Watt),množství (uvedeného v jednotkách vyjádřených ve wattech).
Menge und Marktanteil der gedumpten Einfuhren:Objem dumpingového dovozu a jeho podíl na trhu:
Menge nach Anwendung der normalen FlexibilitätMnožství po zavedení obvyklých úlev
Anzahl Messungen der FördermengePočet měření dopravovaného množství
Anzahl der Messungen der Fördermengepočet měření dopravovaného množství
Es wird gewartet auf ÜberströmmengeProbíhá čekání na přetékající množství
Flag zum Einschalten der Schmierölmengepříznak pro zapnutí množství mazacího oleje
Flag zum Einschalten der SchmierölmengeIndikátor zapnutí množství mazacího oleje
Anzahl der Messungen der Überströmmengepočet měření přetékajícího množství.
Aufsummierung der Wert für die Überströmmengesoučet hodnot pro přetékající množství
Fördermenge ist zu großdopravované množství je příliš velké
Fördermenge ist zu kleindopravované množství je příliš malé
Delta Fördermenge Min MaxDelta dopr. množ. min. max.
Regelung für Zulaufmenge vorhandenregulace přívod. množství existuje
Tatsächlich eingeführte Mengen: …Skutečně dovezená množství produktů …
Anzahl Messungen der Ueberstroemmenge.Počet měření přetékajícího množství.
Die Rücklaufmengenregelung wird gestoppt.zastavení regulace rekuperovaného množství.