"Meer" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Meermoře

Beispieltexte mit "Meer"

Ionisches MeerIonské moře
Ligurisches MeerLigurské moře
Ägäisches MeerEgejské moře
Adriatisches MeerJaderské moře
Tyrrhenisches MeerTyrrhenské moře
Schwarzes Meer (EU-Gewässer)Vody EU v Černém moři
ein Beirat für das Schwarze Meer.poradní sbor pro Černé moře.
nach Westen auf dem Breitengrad 31° 40′ N bis zum Meerzápadně podél 31° 40′ severní šířky až k moři;
Das Meer wird bei mittlerem Hochwasser definiert.Moře je definováno při středním přílivu.
Diese Verordnung gilt für Fischereifahrzeuge der EU, die im Schwarzen Meer fischen.Toto nařízení se vztahuje na plavidla EU působící v Černém moři.
zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen im Schwarzen Meer (2014)kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři
Der Ostatlantik, das Mittelmeer und das Nördliche Adriatische Meer werden nachfolgend als „die betroffenen Gebiete“ bezeichnet.Na východní Atlantik, Středozemní moře, severní oblast Jaderského moře se dále odkazuje jako na „dotčené oblasti“.
Mit dieser Verordnung werden für 2013 die Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen im Schwarzen Meer festgelegt.Tímto nařízením se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Meerengeúžina
Meeresbodenmořské dno
Meeressäugetiermořští savci
MittelmeerStředozemní moře
SüdpolarmeerJižní ledové moře
Rotes MeerRudé moře
Schwarzes MeerČerné moře
Kaspisches MeerKaspické moře
Ökosystem Meermořský ekosystém
Mittelmeerraum (EU)oblast Středomoří (EU)
küstennaher Meeresbodenpobřežní mělčiny
Nordsee – MittelmeerSeveromořsko – středomořský
Nutzung der Meerevyužití moře
Freiheit der Meeresvoboda volného moře
Überwachung der Meerenámořní policie
Nutzung des Meeresbodensvyužití mořského dna
Landwirtschaft des Mittelmeerraumeszemědělství středomořské oblasti
Meeresgebiet außerhalb der Hoheitsgewässernámořní oblasti mimo teritoriální vody
Meerwasser hat eine Salinität von ca. 35000 ppm oder 35 g/l.Salinita mořské vody je zhruba 35000 ppm, což odpovídá 35 g / l.
Meeresgewässer des Mittelmeers östlich der Linie 5°36′ WestMořské vody Středozemního moře na východ od 5°36′ západní délky
Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)Mořský okoun (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
Meeres- und Küstenmanagement — Anhang III Abschnitt A Buchstabe a Ziffer iiiSpráva mořského prostředí a pobřeží – příloha III oddíl A písm. a) bod iii)
Meerschaum und Bernstein, auch rekonstituiert, Gagat (Jett) und jettähnliche mineralische Schnitz- und Formstoffe.jantar, mořská pěna, aglomerovaný jantar a aglomerovaná mořská pěna, jakož i gagát (černý jantar) a nerostné látky gagátu (černému jantaru) podobné.
Atlantik östlich von 45° W und MittelmeerAtlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře
Gebiet Atlantik östlich von 45° W und MittelmeerOblast Atlantský oceán východně od 45° z. d. a Středozemní moře
Höhe (m über Meereshöhe)Nadmořská výška (m)
Union für den MittelmeerraumUnie pro Středomoří
Die Geometrie der Meeresausdehnung.Geometrie Marine Extent.
Geometrische Darstellung der Meereszone.Geometrická reprezentace prostorové oblasti pokryté touto mořskou zónou.
Gezeiten, Wellen, sonstige Meeresenergiepřílivová, vlnová, oceánská
Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Vizeadmiral.Velitel černomořské flotily, viceadmirál
Klassifikation von Meeresgebietstypen (SeaAreaTypeClassificationValue)Klasifikace typu oblasti moře (SeaAreaTypeClassificationValue)