"Medizin" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Medizinlékařství
Medizinmedicína

Beispieltexte mit "Medizin"

alternative Medizinalternativní medicína
Datenverarbeitung in der Medizinmedicínská informatika
Nutzung von Kernmaterial und Technologien wie beispielsweise Anwendungen in Medizin und Landwirtschaft,využití jaderných materiálů a technologií například ve zdravotnictví a zemědělství;
Quecksilberverbindungen, ausgenommen zu Zwecken der Forschung und Entwicklung, Medizin und Analyse ausgeführte VerbindungenSloučeniny rtuti kromě sloučenin vyvážených pro výzkumné a vývojové, zdravotnické či analytické účely.
Weiterentwicklung von regenerativer Medizin und angepasster Behandlungen und der Behandlung von Krankheiten, einschließlich Palliativmedizin;vývoj regenerativního lékařství, specifických léčebných postupů a léčení onemocnění, včetně paliativní péče;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Arbeitsmedizinpracovní lékařství
Tiermedizinveterinární medicína
Zahnmedizinzubní lékařství
Allgemeinmedizinvšeobecné lékařství
Sozialmedizinsociální lékařství
medizinischer Berufzdravotnické povolání
medizinisches Zentrumzdravotnické zařízení
medizinische Forschunglékařský výzkum
medizinischer Unterrichtlékařské vzdělávání
medizintechnische Ausrüstungprostředky zdravotnické techniky
tiermedizinisches Erzeugnisveterinární produkt
allgemeine medizinische Versorgungvšeobecné lékařské služby
unentgeltliche medizinische Versorgungbezplatná zdravotní péče
medizinische und diagnostische Laborslékařská a diagnostická laboratoř
medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungenléčiva, a zdravotnické přístroje a vybavení
Medizinische Notfallausrüstung gemäß Buchstabe aLékařská souprava první pomoci uvedená v písmeni a) je:
Medizinische Untersuchungen und psychologische GutachtenLékařské prohlídky a psychologická hodnocení
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche OperationsnähnadelnSešívací jehly pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Hohlnadeln aus MetallKovové trubkové jehly, pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Spritzen, auch mit NadelnInjekční stříkačky, též s jehlami, pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
Auswirkungen auf medizinische Implantateúčinky na lékařské implantáty
Lebensmittel für besondere medizinische ZweckePotraviny pro zvláštní lékařské účely
Elektrodiagnoseapparate für medizinische ZweckeLékařské elektrodiagnostické přístroje
Häufigkeit der periodischen medizinischen UntersuchungenČetnost pravidelných lékařských prohlídek
Installation von medizinischen und chirurgischen GerätenInstalace a montáže lékařského a chirurgického zařízení
M medizinisch (einschließlich bio-medizinischer Forschung)M lékařství (včetně biolékařského výzkumu)
über elektronische Gebrauchsanweisungen für Medizinprodukteo elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků