"Mechanik" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Mechanikmechanika

Beispieltexte mit "Mechanik"

Mechanik / Hydraulik / Pneumatik / Elektro-DokumentationDokumentace k mechanické/hydraulické/pneumatické/elektrické části
Mechanik überprüfen, Produkt (Schachtel) überprüfen und alles ausräumen.Zkontrolujte mechaniku, zkontrolujte produkt (krabice) a všechno vykliďte.
Endlage wurde nicht erreicht, Sensoren und Mechanik überprüfenKoncová poloha nebyla dosažena, zkontrolujte snímače a mechaniku
Bei festsitzender Mechanik mit geeignetem Sprühöl gewaltlos gangbar machen.Je-li mechanika zablokovaná, zprůchodněte ji nenásilnou cestou s použitím přiměřeného množství oleje ve spreji.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Elektromechanikelektromechanika
Feinmechanikpřesné strojírenství
Mechanikermechanik
Funktionstest StoppmechanikTest funkce mechanického zastavení
Mechaniken für Schnellhefter oder Aktenordner aus unedlen MetallenPotřeby pro rychlovazače nebo šanony z obecných kovů
Mechaniken mit Hebeln, die unter denselben KN-Code fallen, sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung.Pákové mechanismy (dále jen „PM“) spadající pod tentýž kód nejsou předmětem tohoto šetření.
Mechaniken für Schnellhefter oder Aktenordner, Heftklammern und ähnliches Büromaterial, aus unedlen MetallenPotřeby pro rychlovazače nebo šanony, dopisní spony a podobné kancelářské zboží, z obecných kovů
verständigen Sie Ihren Mechaniker bzw. Elektrikerinformujte svého mechanika resp. elektrikáře
Im UZ stellten folgende Hersteller Ringbuchmechaniken in der Gemeinschaft her:Během období šetření vyráběli MKP ve Společenství tito výrobci:
Berechnungen zufolge könnten diese Ringbuchmechaniken zu Dumpingpreisen verkauft worden sein.Výpočty poukázaly na možnost, že tyto prodeje proběhly za dumpingové ceny.
In der Gemeinschaft wurden im UZ viele unterschiedliche Typen von Ringbuchmechaniken verkauft.Během období šetření bylo ve Společenství prodáno velké množství různých typů MKP.
Schutzhaube fährt zu und der Schrauber startet, die Eindrückmechanik schiebt den WT Richtung KupplungOchranný kryt se zavře a šroubovák se spustí, vtlačovací mechanika posune spojku ve směru NO
Einmal jährlich müssen alle Pneumatikteile durch einen Sachkundigen (z.B. Industriemechaniker) überprüft werdenJednou za rok musí být všechny části pneumatické soustavy zkontrolovány kvalifikovaným odborníkem (například průmyslovým mechanikem)
Den Grundwerkstückträger wird mit dem Griff bis zum Anschlag zur Antriebskupplung hinter die Eindrückmechanik geschoben.Základní nosič obrobků se uchopí za držadlo a posune až na doraz k hnací části spojky za vtlačovací mechaniku.