"Mai" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Maikvěten

Beispieltexte mit "Mai"

Garantie vom 10. Mai 2004 (Maßnahme 5)Záruka poskytnutá dne 10. května 2004 (opatření č. 5)
Geschehen zu Bratislava am 2. Mai 2013.V Bratislavě dne 2. května 2013.
auf Vorschlag der Kommission vom 28. Mai 2004,s ohledem na návrh Komise ze dne 28. května 2004,
Vgl. im Einzelnen die Entscheidung vom Mai 2009.Podrobnosti viz rozhodnutí z května 2009.
Im Mai 2007 wurde er Mitglied der Taliban-Führung.Od května roku 2007 se stal členem vedení Talibanu.
Zwischenberichterstattung (in der im Mai 2010 geänderten Fassung)Mezitímní účetní výkaznictví (ve znění novely z května 2010)
Eingegangene Stellungnahmen zum Unterrichtungsvermerk vom 30. Mai 2012Připomínky ke sdělení o poskytnutí informací ze dne 30. května 2012