"Müll" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Müllodpad

Beispieltexte mit "Müll"

Schutz und Wiederherstellung der Meeresbiodiversität – Einsammeln von MüllOchrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – sběr odpadu
Stoffe nicht in den Müll werfenlátky a předměty nepatří do běžného odpadu
Stoffe nicht in den Müll werfenMateriál nepatří do běžného odpadu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Müllereimlýnský průmysl
Hausmüllodpad z domácností
Müllverbrennungspalování odpadu
Mülleimerpopelnice
Müllergaze, nicht konfektioniert,plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným,
Müllergaze, auch konfektioniert [79]Plátna k prosévání, též zcela zhotovená [79]
Müllergaze, auch konfektioniert [83]Plátna k prosévání, též zcela zhotovená [83]
Müllergaze, auch konfektioniert [85]Plátna k prosévání, též zcela zhotovená [85]
Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll!Spotřebované baterie patří do zvláštního odpadu!
Getreidenetzapparate für die Müllerei (Position 8437);stroje pro navlhčování zrn (číslo 8437);
Projekte, mit denen der Umgang mit Sondermüll im Haushalt verbessert werden soll.Projekty, které mají zlepšit nakládání s nebezpečným domácím odpadem.
Für die kontrollierte Entsorgung von Abfall auf dem oder im Boden verwendete Müllablagerungsstätte.Úložiště používané pro řízené ukládání odpadu na povrch nebo pod povrch země.
Verschüttetes Testbenzin sofort mit nichtbrennbarem Bindemittel aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen (Sondermüll).Rozlitý testovací benzín bezodkladně absorbujte nehořlavým pojivem a řádně zlikvidujte (zvláštní odpad).
Befindet sich in der Nähe des Betriebs eine Mülldeponie, so muss der Unternehmer die zuständige Behörde informieren.pokud je v sousedství hospodářství skládka odpadu, musí provozovatel informovat příslušný orgán.
Gebiet, in dem Abwasserleckagen, der Einsatz von Düngemitteln oder Pestiziden oder die Errichtung von Mülldeponien untersagt sind.Oblast, ve které je zakázán únik odpadních vod, používání hnojiv nebo pesticidů, případně zřizování skládek.