"Luftverkehr" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Luftverkehrletecký provoz

Beispieltexte mit "Luftverkehr"

Sicherheit im Luftverkehrvzdušná bezpečnost
Luftverkehr (Emissionen und Tonnenkilometerdaten)Činnosti v oblasti letectví (údaje o emisích a tunokilometrech)
EU-Gesamtkonto für den LuftverkehrÚčet EU pro celkové množství pro letectví
Entsprechende Regelungen gibt es für den Luftverkehr.Zvláštní pravidla této povahy existují pro odvětví letectví.
Genehmigung von Betreibern von gewerblichem LuftverkehrOsvědčování provozovatelů v obchodní letecké dopravě
Berechnungsmethodiken für die Bestimmung von THG im Sektor LuftverkehrMetodiky založené na výpočtu pro stanovení skleníkových plynů v oblasti letectví
Überwachungsmethodiken für den Luftverkehr (Artikel 52 und 56)Metodiky monitorování v oblasti letectví (článek 52 a článek 56)
Hierunter fallen alle nicht im See- oder Luftverkehr erbrachten Transportleistungen.Zahrnuje všechny dopravní služby neprováděné na moři či ve vzduchu.
Für den Luftverkehr genutzte Flächen, z. B. Flughäfen und damit verbundene Dienstleistungen.Plochy využívané pro leteckou dopravu, např. letiště a související služby.
NICHTGEWERBLICHER LUFTVERKEHR MIT ANDEREN ALS TECHNISCH KOMPLIZIERTEN MOTORGETRIEBENEN LUFTFAHRZEUGENNEOBCHODNÍ LETY S JINÝMI NEŽ SLOŽITÝMI MOTOROVÝMI LETADLY
zweimotorige Flugzeuge für Langstreckenflüge (Extended Range Operations, ETOPS) im gewerblichen Luftverkehr betreiben;dvoumotorových letounů používaných k provozu se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště (ETOPS) v obchodní letecké dopravě;
Hubschrauber für Flüge im gewerblichen Luftverkehr mit Hubschrauberwindenbetrieb (Helicopter Hoist Operations, HHO) betreiben undvrtulníků používaných k provozu s vrtulníkovým jeřábem (HHO) v obchodní letecké dopravě a
Eine Untergliederung in Personenbeförderung im Luftverkehr, Güterbeförderung im Luftverkehr und Sonstige Lufttransportleistungen wird verlangt.Vyžaduje se členění na osobní leteckou dopravu, nákladní leteckou dopravu a ostatní leteckou dopravu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Luftverkehrskontrolleletecká kontrola
Luftverkehrsflotteletecká flotila
Staat des LuftverkehrsbetreibersStát provozovatele
Einhaltung der LuftverkehrsregelnDodržování pravidel létání
für die Luftverkehrsinfrastruktur:v letecké dopravní infrastruktuře:
Nr. des LuftverkehrsbetreiberzeugnissesČíslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)
Beantragung eines LuftverkehrsbetreiberzeugnissesŽádost o osvědčení leteckého provozovatele
luftverkehrsbezogene Daten und Statistiken,údaje a statistiky související s leteckou dopravou;
Luftverkehrsbetreiberzeugnis ausgestellt in (Staat)AOC (osvědčení leteckého provozovatele) vydané v (název státu):
Emissionen des Inlandsluftverkehrs, ktEmise CO2 z vnitrozemské letecké dopravy, kt
Kostenlose Zuteilung von LuftverkehrszertifikatenBezplatné povolenky pro letectví
Spezifische Angaben für LuftverkehrstätigkeitenSpecifické náležitosti pro činnosti v oblasti letectví:
Die Luftverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondereLetecká dopravní infrastruktura zahrnuje zejména:
Prioritäten für den Aufbau der LuftverkehrsinfrastrukturPriority pro rozvoj letecké dopravní infrastruktury
Zusätzliche Anforderungen für den gewerblichen LuftverkehrsbetriebDodatečné požadavky na provoz v obchodní letecké dopravě
eine beglaubigte Kopie des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (Air Operator Certificate, AOC),ověřená kopie osvědčení leteckého provozovatele (AOC);