"Liter" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Literlitrů

Beispieltexte mit "Liter"

Der Preis der Proben beträgt 10 EUR je Liter.Cena vzorků je 10 eur na litr.
Störung Gesamtmenge der Rezeptur größer 26 LiterPorucha - celkové množství receptury převyšuje 26 litrů
einem Fassungsvermögen von 18 Liter oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 Literkapacitě 18 litrů nebo větší, avšak nejvýše 50 litrů
Die Einstellung und somit die Menge bei dem jeweiligen Rezept pro Eingabe und immer bei der Grundeingabemenge von 5,0 LiterToto nastavení a tím i množství se zadává do každé receptury, přičemž základní zadatelné množství je 5,0 litrů
Dosiermenge bezogen auf 5 Liter WassermengeVelikost dávky na 5 litrů vody
Die Abnahmemengen sind jedoch jeweils auf 20 Liter begrenzt.Velikost dávky však bude omezena na 20 litrů.
auf 30 Milliäquivalent pro Liter für die folgenden Qualitätsweine b. A.:30 miliekvivalentů na litr pro následující jakostní vína s.p.o.:
Die festen Rezepturen sind grundsätzlich auf eine feste Liter Abnahme eingestelltV tak zvaných pevně definovaných recepturách bude obecně nastaven také pevně daný odběrový objem v litrech.
Ein Freiraum für Kraftstoffdämpfe für mindestens 2 Liter ist zusätzlich vorhanden.V nádrži je kromě toho ještě také volný prostor na minimálně 2 litry palivových výparů.
Die Abnahmemengen in den internen Transportbehälter sind jeweils auf 20 Liter begrenzt.Odběrový objem interních přepravních nádob je omezen na 20 litrů na nádobu.
Die den zugelassenen Unternehmen gelieferte Menge ist auf 5 Liter je Behältnis begrenzt.Objem vzorků vydaných schváleným společnostem nepřekročí 5 litrů na jednu nádobu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Literaturliteratura
Transliterationtransliterace
literarischer Berufliterát
graue Literaturšedá literatura
literarisches und künstlerisches Eigentumliterární a umělecké vlastnictví
literarische Übersetzung und ihre weitere Förderung;literární překlad a jeho další propagace;
Mikroliterspritzen, 100 und 500 μl,Mikrostříkačky na 100 μl a 500 μl.
Die Ermäßigung beträgt 1 EUR je Hektoliter.Snížení činí 1 EUR na hektolitr.
Die Handventile sind nach dem Auslitern zu schließenPo vylitrování je ruční ventily nutno zavřít
Ausliterlisten (2 Stück – pro Dosierpumpe 1 Ausliterliste)Přehledy vylitrování (2 ks – na dávkovací čerpadlo 1 přehled vylitrování)
Mikroliterspritzen (50 μL) und Nadeln für die GC-Injektion.Mikrostříkačky (5 μL) a jehly pro dávkování do plynových chromatografů.
Mikroliterspritzen (50 μL) und Nadeln für die HPLC-Injektion.Mikrostříkačky (50 μL) a jehly pro dávkování do přístroje HPLC.
Beide Ausgangsmengen werden auf eine ganze Einheit (Hektoliter) gerundet.Oba počáteční objemy by měly být zaokrouhleny na celou jednotku (hektolitr).