"Landwirt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Landwirtzemědělec

Beispieltexte mit "Landwirt"

junger Landwirtmladý zemědělec
Blockierte Flächen, die vom Landwirt nicht zu persönlichen Zwecken genutzt werden könnenZablokované plochy, které nemá zemědělec k dispozici pro osobní použití
Wird bei den Kontrollen ein Verstoß festgestellt, so wird der Landwirt darüber unterrichtet.Jestliže ověření ukáže nesplnění podmínek, je o tom příslušný zemědělec vyrozuměn.
Jeder Landwirt führt Düngekonten, die auch Angaben über die Bewirtschaftung der Stickstoff- und Phosphoreinträge enthalten.Každý zemědělec vede evidenci hnojení včetně informací týkajících se hospodaření s dusíkem a přísunu fosforu a informací týkajících se nakládání se znečištěnou vodou.
Wird die Verarbeitung durch den Landwirt im Betrieb durchgeführt, so sind ebenfalls die entsprechenden Bedingungen festzulegen.V případě, kdy je zpracování realizováno zemědělcem na jeho hospodářství, musí pro to být také definovány podmínky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Landwirtschaftzemědělství
Vertragslandwirtschaftsmluvní hospodaření
Landwirtschaftsschulezemědělské vzdělávání
Landwirtschaftsbankzemědělská banka
Landwirtschaftsjahrmarketingový rok
landwirtschaftlicher Abfallzemědělský odpad
landwirtschaftlicher Beraterzemědělský poradce
landwirtschaftliche Genossenschaftzemědělské družstvo
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebdočasné zemědělské hospodaření
landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaftskupinové hospodaření
extensive Landwirtschaftextenzivní hospodářství
intensive Landwirtschaftintenzivní hospodářství
biologische Landwirtschaftekologické zemědělství
verkaufsorientierte Landwirtschaftkomerční hospodaření
staatlicher Landwirtschaftsbetriebstátní statek
Landwirtschaft in Berggebietenhospodaření v podhorských oblastech
Landwirtschaft — MilcherzeugungZemědělství – produkce mléka
Landwirtschaft des Mittelmeerraumeszemědělství středomořské oblasti
landwirtschaftlich genutzte Flächezemědělsky využívaná půda
Landwirtschafts- und Ernährungssektorzemědělsko-potravinářský sektor
Ausrichtung der Landwirtschaftřízení zemědělství
Mechanisierung der Landwirtschaftzemědělská mechanizace
gemischter landwirtschaftlicher Betriebfarma se smíšeným způsobem hospodaření
benachteiligtes landwirtschaftliches Gebietznevýhodněná zemědělská oblast
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebemodernizace farmy
Landwirtschaft — pflanzliche ErzeugungZemědělství – produkce plodin
Landwirtschaftliche Ausbildung des BetriebsleitersZemědělská odborná příprava vedoucího pracovníka
Landwirtschaft — Landwirtschaftliche GesamtrechnungZemědělství – zemědělské účty
landwirtschaftliche Erzeugung für den Eigenverbrauchzemědělská produkce pro vlastní spotřebu
Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und ForstwirtschaftZemědělství, rozvoj venkova a lesnictví
Landwirtschaft — Struktur der landwirtschaftlichen BetriebeZemědělství – struktura zemědělských podniků
Landwirtschaftliche Gebiete mit umweltspezifischen EinschränkungenZemědělské oblasti s environmentálními omezeními
Zusammenschluss in der Landwirtschaftsdružení zemědělských podniků
Verunreinigung durch die Landwirtschaftznečišťování ze zemědělských zdrojů
Erzeugnis der biologischen Landwirtschaftbiopotravina
Investitionen in nichtlandwirtschaftliche TätigkeitenInvestice do nezemědělských činností
Ausschließlich praktische landwirtschaftliche ErfahrungPouze praktické zemědělské zkušenosti
Durchschnittsgröße eines landwirtschaftlichen BetriebsPrůměrná velikost zemědělského podniku
Qualitätskontrolle bei landwirtschaftlichen Erzeugnissenkontrola kvality zemědělských výrobků