"Land" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Landzemě

Beispieltexte mit "Land"

assoziiertes Landpřidružená země
staatseigenes Landpůda ve vlastnictví státu
Land der VermarktungZemě uvedení na trh
nicht assoziiertes Landnepřidružená země
weniger entwickeltes Landméně vyvinuté země
Land der Staatsangehörigkeit der MutterZemě státního občanství matky
Land des Kreditnehmers (falls nicht mit dem Käufer identisch)Země dlužníka (liší-li se od kupujícího)
Land Bezeichnung des Mitgliedstaats, in dem die Überwachung erfolgt ist.Země jméno členského státu, kde se provádí monitorování.
Kontaktinformationen für Ihr LandKontaktní informace pro vaši zemi
Adressdaten des Kontoinhabers – LandAdresa držitele účtu – země
Adressdaten des Ansprechpartners - LandAdresa kontaktní osoby – země
Ausführender Hersteller im betroffenen LandVyvážející výrobce v dotčené zemi
Jede Grenze zwischen einem Meeresgebiet und Land.Každá hranice mezi oblastí moře a pevninou.
Die Daten sind repräsentativ für das gesamte Land.Tyto údaje jsou reprezentativní pro celou zemi.
Menge und Marktanteil der Einfuhren aus dem betroffenen LandObjem dovozu z dotčené země a jeho podíl na trhu
Name und Land des KäufersNázev a země kupujícího
Name und Land des KreditnehmersNázev a země dlužníka
Name und Land des GarantiegebersNázev a země ručitele
Bodennutzung (Sampled existing land use)Stávající využití území ve vybraném bodě či místě (Sampled existing land use)
amtliches Kennzeichen und Land der Zulassung,registrační číslo a země registrace,
Drittland oder überseeisches Land oder GebietTřetí země nebo zámořská země či území
Anschrift, Stadt, Postleitzahl und Land des Registerstandortsadresu, město, směrovací číslo a zemi fyzického umístění rejstříku;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

DeutschlandNěmecko
LandmaschinenZemědělské stroje
Landwirtschaftzemědělství
Inlandsverbrauchdomácí spotřeba
Auslandsvertretungzahraniční zastoupení
landwirtschaftlicher Abfallzemědělský odpad
landwirtschaftlicher Beraterzemědělský poradce
landwirtschaftliche Genossenschaftzemědělské družstvo
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebdočasné zemědělské hospodaření
landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaftskupinové hospodaření
oberes NorrlandÖvre Norrland
östliches Mittelenglandvýchodní Midlands
westliches Mittelenglandzápadní Midlands
Niederlassung Deutschlandněmecká pobočka
Woiwodschaft KarpatenvorlandPodkarpatské vojvodství
extensive Landwirtschaftextenzivní hospodářství
intensive Landwirtschaftintenzivní hospodářství
biologische Landwirtschaftekologické zemědělství
verkaufsorientierte Landwirtschaftkomerční hospodaření
staatlicher Landwirtschaftsbetriebstátní statek
Landwirtschaft in Berggebietenhospodaření v podhorských oblastech
Landeflugplatz oder -einsatzort;letiště nebo provozní místo příletu;
Landwirtschaft des Mittelmeerraumeszemědělství středomořské oblasti
landwirtschaftlich genutzte Flächezemědělsky využívaná půda
Landwirtschafts- und Ernährungssektorzemědělsko-potravinářský sektor
Einfuhren aus ThailandObjem dovozu z Thajska
Transport ins Hinterlandpřeprava do vnitrozemí
Hersteller im VergleichslandVýrobce ve srovnatelné zemi
Direktinvestitionen im InlandPřímé investice ve vykazujícím hospodářství
Geburtsort: Novokuznetsk, RusslandMN: Novokuznetsk, Russia
Ausrichtung der Landwirtschaftřízení zemědělství
Amtssprache des Verwenderlandesúřední jazyk země uživatele
Mechanisierung der Landwirtschaftzemědělská mechanizace
gemischter landwirtschaftlicher Betriebfarma se smíšeným způsobem hospodaření
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebemodernizace farmy
Landwirtschaft — pflanzliche ErzeugungZemědělství – produkce plodin
Landkreis Trakai und Gemeinde Elektrėnai;okres Trakai a obec Elektrėnai;
Landwirtschaftliche Ausbildung des BetriebsleitersZemědělská odborná příprava vedoucího pracovníka
Landwirtschaft — Landwirtschaftliche GesamtrechnungZemědělství – zemědělské účty
landwirtschaftliche Erzeugung für den Eigenverbrauchzemědělská produkce pro vlastní spotřebu
Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und ForstwirtschaftZemědělství, rozvoj venkova a lesnictví
Landwirtschaftliche Gebiete mit umweltspezifischen EinschränkungenZemědělské oblasti s environmentálními omezeními
Erzeugnisse mit Ursprung in IslandProdukty pocházející z Islandu
Feststellungen in Bezug auf ThailandZjištění týkající se Thajska
Erzeugnisse mit Ursprung in NeuseelandProdukty pocházející z Nového Zélandu
Bewirtschaftung von Wiesen oder WeidelandObhospodařování luk nebo pastvin
Ausführender Hersteller im VergleichslandVyvážející výrobce ve srovnatelné zemi
vereinbarter Bestimmungsort im Eingangslanddohodnuté místo určení v zemi dodání
Bestimmung des Normalwerts im VergleichslandStanovení běžné hodnoty ve srovnatelné zemi
Verschmutzung vom Lande ausznečištění z pevninských zdrojů
Zusammenschluss in der Landwirtschaftsdružení zemědělských podniků
im Ausland stationierte Streitkräftevojska v zahraničí
Verunreinigung durch die Landwirtschaftznečišťování ze zemědělských zdrojů
Erzeugnis der biologischen Landwirtschaftbiopotravina
Qualitätskontrolle bei landwirtschaftlichen Erzeugnissenkontrola kvality zemědělských výrobků
die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften kennen.znát bezpečnostní předpisy a předpisy prevence nehod v dané zemi.