"Kunde" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kundezákazník

Beispieltexte mit "Kunde"

Kunde (Name des Herstellers und ggf. seines Bevollmächtigten)Reference klienta (jméno výrobce, případně zplnomocněného zástupce)
Stempel + Unterschrift KundeRazítko + podpis zákazníka
Der Kunde wurde eingewiesen durchZaškolení zákazníka provedl
Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift die volle Funktion der Maschine.Zákazník svým podpisem potvrzuje plnou funkci stroje.
Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift die vertragsgemäße Übergabe der Betriebsanleitung1).Zákazník svým podpisem potvrzuje předání návodu k obsluze1) v souladu se smlouvou.
Der Kunde wird vor der Inbetriebnahme auf eventuelle Störungen wie Ertönen der Warnung unterrichtet.Zákazník bude před uvedením zařízení do provozu informován, jak případné poruchy rozezní výstrahu.
Stufe-1 („Tier 1“) — automatische Anlage eines begrenzten festgelegten Betrags pro Kunde auf eigene Rechnung;řád 1 – automatické investování omezené částky pevně stanovené na zákazníka, při kterém člen Eurosystému jedná vlastním jménem,
Der unterzeichnende Kunde wurde in die bestimmungs- gemäße Verwendung, die Bedienung und die Wartung der Maschine und deren Zubehör, insbesondere der Sicherheitshinweise, eingewiesen.Podepsaný zákazník byl poučen o řádném používání stroje v souladu s jeho určením, o obsluze a o údržbě stroje a jeho příslušenství, zejména o bezpečnostních pokynech a upozorněních.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Endkundekoncový zákazník
Kundendienstzákaznický servis
Gemeinschaftskundeobčanská výchova
Bodenkundepedologie
Kundendienstpoprodejní servis
kundenspezifische Fördersteckedopravní dráha specifická podle zákazníka
technischer Kundendiensttechnický zákaznický servis
Verrohrung kundenspezifischpropojení potrubím podle specifikací zákazníka
Kundenschutzkappen (Kegel, Gewinde)ochranná víčka ze zákazníkových zdrojů (kuželky, závity)
Auftragsausführung für KundenProvádění klientských příkazů
Kurzzeitmesser (Minutenzähler, Sekundenzähler)Procesní časovače, stopky a podobné hodiny
Nationale Privatkunden-Standardpaketdienste (C2X)Běžné vnitrostátní spotřebitelské balíkové služby
Nationale Geschäftskunden-Standardpostpakete (B2X)Běžné vnitrostátní podnikové balíkové služby
nationale Geschäftskunden-Standardpostpaketdienste (B2X),běžné vnitrostátní podnikové balíkové služby;
Kundenanlage hat Daten geholtZákaznické zařízení si vyzvedlo data
Kundenanlage befindet sich in GrundstellungZákaznické zařízení se nachází v základní poloze
Kunden, Produkte und GeschäftsgepflogenheitenKlienti, produkty a obchodní postupy
Kundenseitig ist ein entsprechendes Motorschutzrelais zu installieren.Úkolem provozovatele je nainstalovat potřebné relé na ochranu motoru.
Kunden, die nicht unter die Ziffern i und ii fallen und keine Finanzkunden sind,klienti neuvedení v bodech i) a ii) jiní než finanční zákazníci;
Kunden, die in Grenzregionen wohnen, sollten nicht unnötig hohe Rechnungen aufgrund von unabsichtlichem Roaming erhalten.Zákazníci, kteří žijí v příhraničních regionech, by neměli dostávat neodůvodněně vysoké účty v důsledku nevyžádaného roamingu.
Kundendienst und technische Hilfe, Lieferbedingungen wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer- oder Ausführungsfrist.poprodejní služby a technická pomoc, podmínky dodání, jako je datum dodání, postup dodání, doba dodání nebo dokončení.
Entscheidung über die Akkreditierung und AkkreditierungsurkundeRozhodnutí o akreditaci a osvědčení o akreditaci
Maschinennachlauf ca. 10 Sekunden.Doběh stroje cca 10 sekund.
Anlagen aus Goldeinlagen von KundenInvestice související s vklady klientů ve zlatě
Anlagen aus Goldeinlagen von Kunden.Investice související s vklady klientů ve zlatě.
Zur Einbindung in KundensicherheitskreisK zapojení do bezpečnostního okruhu zákazníka
Großkundenentgelte für regulierte RoaminganrufeVelkoobchodní ceny za regulovaná roamingová volání
Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden, undakreditivy, nákladní listy, dodací listy a
Positioniergenauigkeit kleiner/gleich 5 Bogensekunden.přesnost nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo lepší.