"Kulturgut" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kulturgutkulturní majetek

Beispieltexte mit "Kulturgut"

Im Sinne des Absatzes 1 bedeutet „Sendung“ ein einzelnes Kulturgut oder mehrere Kulturgüter.Pro účely odstavce 1 se „zásilkou“ rozumí buď jednotlivý kulturní statek nebo několik kulturních statků.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fotografie des Kulturguts (Höchstformat 8 cm × 12 cm)Fotografie kulturního statku (ne větší než 8 × 12 cm)
Feld 7 Eigentümer des Kulturguts (der Kulturgüter): Name und Anschrift.Kolonka 7: Vlastník předmětu/předmětů: Jméno a adresa.
Feld 12 Wert in Landeswährung: Angabe des Wertes des Kulturgutes in einer Landeswährung.Kolonka 12: Hodnota v národní měně: Uveďte hodnotu kulturního statku v národní měně.
mit dem Schutz des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oderochranou národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo
Feld 15 Abmessungen: Anzugeben sind die Abmessungen des Kulturguts (in Zentimetern) und ggf. seines Trägers.Kolonka 15: Rozměry: Rozměry kulturního statku (v centimetrech) a případně podkladového materiálu.
Kategorie des Kulturguts bzw. der Kulturgüter: Diese Kulturgüter sind in Kategorien mit den Nummern 1 bis 15 unterteilt.Kategorie kulturního statku nebo kulturních statků: Tyto kulturní statky jsou zařazeny do kategorií očíslovaných od 1 do 15.